cover50yearscpd

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี Online

ครบรอบ 50 ปี
กรมส่งเสริมสหกรณ์์

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี Online


จำนวนผู้แสดงความยินดี 111 ราย

รายชื่อผู้แสดงความยินดี
ลำดับที่ 1.
 ชื่อ : จิดาภา บุญเรืองสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 2.
 ชื่อ : นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลำดับที่ 3.
 ชื่อ : สุชาติ ทวิชัยมงคล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 4.
 ชื่อ : นางวิ​จิตรา​ จันทร์​จวง​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​เพชรบุรี​
ลำดับที่ 5.
 ชื่อ : นายประคอง งามสิริศักดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 6.
 ชื่อ : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 7.
 ชื่อ : นายนาราศิวดล. สาทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สนง.สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 8.
 ชื่อ : นางสาวปิติภรณ์ สัจจมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 9.
 ชื่อ : นายสุธี ขันทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 10.
 ชื่อ : ทรายทอง ประดับศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 11.
 ชื่อ : ธวิท จันทรังษี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์คลองท่อม
ลำดับที่ 12.
 ชื่อ : อรรถสิทธิ์ สงสะนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
ลำดับที่ 13.
 ชื่อ : นายปรีดา รอดนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 14.
 ชื่อ : นายนิพิชฌม์โชติ เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 15.
 ชื่อ : ปัทมา อนุสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 16.
 ชื่อ : นางสาวอรุณวรรณ ถาวรวานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 17.
 ชื่อ : วนิดา วิลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 18.
 ชื่อ : นางพัชรี พงษ์พิมาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ลำดับที่ 19.
 ชื่อ : นางนัทธมน ทีน้ำคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 20.
 ชื่อ : นางโสภี แก้วน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 21.
 ชื่อ : นางสิรญา พาหุบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 22.
 ชื่อ : นางสาวอุไรวรรณ กุลธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ 23.
 ชื่อ : สมจิตร์ นันตะวัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ 24.
 ชื่อ : นางสาวเยาวลักษณ์ สุภิวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ 25.
 ชื่อ : นางชมัยพร ช่วยมั่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 26.
 ชื่อ : พิษณุ คล้ายเจตน์ดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 27.
 ชื่อ : นายสมมารถ แสนเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 28.
 ชื่อ : นางปัญญ์ณัฏฐ์ ศรีสัจจัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 29.
 ชื่อ : นายมนัย ขาวมานิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 30.
 ชื่อ : นางสาววิไล ดิษสระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 31.
 ชื่อ : นางกฤตพร คงดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 32.
 ชื่อ : นางรัตนะ ศรีสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 33.
 ชื่อ : จิราวรรณ เพ็งเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 34.
 ชื่อ : นายวุฒิพล พลรักษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 35.
 ชื่อ : สุมนา ณ นคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 36.
 ชื่อ : นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ลำดับที่ 37.
 ชื่อ : นายสงกรานต์ สังข์น้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 38.
 ชื่อ : นางกุหลาบ เทพสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 39.
 ชื่อ : พิทักษ์ สุพรรณวรรษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 40.
 ชื่อ : เนตรนภา กนกปราน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 41.
 ชื่อ : นางสาวอุไรวรรณ รามทัศน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 42.
 ชื่อ : น.ส.ธัญญาภรณ์​ พรมมินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 43.
 ชื่อ : นางสาวณัฐพัชร์ กลางประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 44.
 ชื่อ : น.ส.นันท์นภัส แทนโป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 45.
 ชื่อ : นายวีระโชติ ชุณหรุ่งโรจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
ลำดับที่ 46.
 ชื่อ : นางสาวจารุนีย์ สงอุปการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 47.
 ชื่อ : นายณศร ออสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
ลำดับที่ 48.
 ชื่อ : นางสาวสุภาพร ครุสารพิศิฐ ผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ 49.
 ชื่อ : นางจุฑารัตน์ บัวศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 50.
 ชื่อ : นางจุฑามาศ สุวรรณบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 51.
 ชื่อ : นางสาวนิรฌา เทพวารินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 52.
 ชื่อ : นางกฤษณา แดงขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 53.
 ชื่อ : รัชดาภรณ์ บุญวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 54.
 ชื่อ : น.ส.สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อดีตปลักระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 55.
 ชื่อ : นายศิริพัทธ์ เดชรัตนวิไชย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ลำดับที่ 56.
 ชื่อ : น.ส.สุภาภรณ์. แซ่จู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 57.
 ชื่อ : น.ส.สุภาภรณ์ แซ่จู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 58.
 ชื่อ : นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 59.
 ชื่อ : นางรุจิรา ขำพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 60.
 ชื่อ : นางสุจารี ธาตุมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 61.
 ชื่อ : นางสาวสุภาพร พรมแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 62.
 ชื่อ : นางสาววรินทร โยธารักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 63.
 ชื่อ : นายวัชระพงศ์ วงศ์สุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : บุคคลทั่วไป
ลำดับที่ 64.
 ชื่อ : นางสาวศิริมา วัฒนสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 65.
 ชื่อ : นางสาวอ้อมใจ สมพืช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 66.
 ชื่อ : กรรณ เกาะแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 67.
 ชื่อ : นางสาวธัญนันท์ อำไพฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 68.
 ชื่อ : นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ (อธิบดี)
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมประมง
ลำดับที่ 69.
 ชื่อ : นางสาววิมลวรรณ ดวงจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 70.
 ชื่อ : นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ลำดับที่ 71.
 ชื่อ : นานอดุล วรรณาการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 72.
 ชื่อ : นายสาคร บุญเชิญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 73.
 ชื่อ : นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมหม่อนไหม
ลำดับที่ 74.
 ชื่อ : นางสาวอรุณี เวรูมาสย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 75.
 ชื่อ : นายเอกสุรีย์ จันทร์โฉมชูพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 76.
 ชื่อ : อภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 77.
 ชื่อ : นายจักรภพ ปาลาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 78.
 ชื่อ : นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมชลประทาน
ลำดับที่ 79.
 ชื่อ : นางสาวพรพรรณ แก้วเพชร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 80.
 ชื่อ : สุกัญญา ล่องชูผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 81.
 ชื่อ : นางสาวธมนชนก ปิ่นวันนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 82.
 ชื่อ : ณัฐสุดา พรมสวย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 83.
 ชื่อ : นางผ่องศรี รวมสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 84.
 ชื่อ : นางสุชาดา บำรุงวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 85.
 ชื่อ : กิติมา เรืองแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
ลำดับที่ 86.
 ชื่อ : วัฒนา สมัครเกษตรการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 87.
 ชื่อ : นางการะเกตุ จำปาเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 88.
 ชื่อ : กวิน อินทโชติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 89.
 ชื่อ : กวิน อินทโชติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 90.
 ชื่อ : นายพสิษฐ์ พรินทรากูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ลำดับที่ 91.
 ชื่อ : สุกัญญา อินทสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 92.
 ชื่อ : พล.ตต.ชัยชนะ ศิลป์พระเนตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดภาค7
ลำดับที่ 93.
 ชื่อ : วันชัย ศรีคำขลิบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ลำดับที่ 94.
 ชื่อ : นายสายัณห์ ศิริรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 95.
 ชื่อ : นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ลำดับที่ 96.
 ชื่อ : อรอนงค์ จิตจำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 97.
 ชื่อ : นางนัยนา จุลพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 98.
 ชื่อ : นายธัชชัย สพานแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 99.
 ชื่อ : อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
ลำดับที่ 100.
 ชื่อ : กนกวรรณ ทองตัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 101.
 ชื่อ : นายสมชาย แจงกลาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 102.
 ชื่อ : นายพัลลภ ขันมณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 103.
 ชื่อ : นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สถาบันการประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ 104.
 ชื่อ : นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 105.
 ชื่อ : นส.นัทธมนต์ พรหมมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 106.
 ชื่อ : ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลำดับที่ 107.
 ชื่อ : สมพร ศรีเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ลำดับที่ 108.
 ชื่อ : นายกฤษฎ์ จารุชาต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ฟากท่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 109.
 ชื่อ : ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)
ลำดับที่ 110.
 ชื่อ : ปานแก้ว อุดคำเที่ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 111.
 ชื่อ : นายศิวกร ศรีภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา