ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล


จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร
528 ราย


รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ 1.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 2.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา พันธุ์วาและครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 3.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 4.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทรายทอง ประดับศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ 5.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรินทร์ วทัญญู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 6.
 ข้าพระพุทธเจ้า : การันดร์ สามงามไฝ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 7.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : -
ลำดับที่ 8.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : -
ลำดับที่ 9.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : -
ลำดับที่ 10.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเขมจิรา เล็กสุภาพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 11.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 12.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 13.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภานุรัตน์ ถนอมทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 14.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรุ่งโรจน์ จันทร์มาลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 15.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุพิชญา บุญสูง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 16.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธีรยา แก้วคงทอง และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ลำดับที่ 17.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเลขา จันทร์เจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 18.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิดาภา ฉิมผึ้งพะเนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 19.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วาสนา อาจทุมมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 20.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวไพรรินทร์ แก้วดวงดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 21.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สดใส พลสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 22.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นีรนุช ทองนิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 23.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุดม เต็มกู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 24.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายก้าวหน้า​ อัครปฐมกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​สุราษฎร์​ธานี​
ลำดับที่ 25.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิตรติมา บัวรัตนกาญจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 26.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาญวิทย์ สิทธิพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 27.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชราคม ทัพไชย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 28.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา กลิ่นบำรุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 29.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุปราณี สิทธิวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 30.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฉัตรแก้ว ทับทัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่15 จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 31.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปุณิกา ด้วงเกื้อร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 32.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุภาวดี พรหมบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 33.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 34.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรุ่งรัตน์ อินทร์อ่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 35.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ วีระสาระธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 36.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิณญาดา ทรายเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 37.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิรักษ์ สมาธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 38.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิรักษ์ สมาธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 39.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัช​รนันท์​ ขำ​ณรงค์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 40.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุชาดา เคนพิทักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 41.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อภิศักดิ์ แสนเสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 42.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นวภัทร อุ่นสนิท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 43.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายดิเรก​ พุฒตรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 44.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิวัฒน์​ สานุศิษย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 45.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 46.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุชนาถ วชิรศักดิ์โสภานะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 47.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รุ่งทิพย์ แดนรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 48.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปริยานุช บุระเนตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 49.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิวาพร สาขาสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 50.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรปรียา กุลสานต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 51.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดาพร พรหมช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 52.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ บุญโยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 53.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววงค์จันทร์ อินธิราช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 54.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุสจิรา ยาทองไชย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 55.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 56.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชูศักดิ์ ฆะปัญญา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 57.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจอมชัย รอดทัดทาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 58.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิริภรณ์ สุระเสียง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 59.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 60.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นานสุรพันธ์ เสาวภาคสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 61.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประยุทธ เป็นมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่แตง สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 62.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศรุต บำรุงศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 63.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศักดา อินทรลิบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 64.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พนัชกร รักไทยวัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 65.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเฉลิม นวมนิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 66.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพีระพล ดวงมณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 67.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กชพร ศรีแผ้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 68.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลัดดา ไทยศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 69.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุระศักดิ์ บุญชาญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 70.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัชนี คล่องสารา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กิงแผนงาน
ลำดับที่ 71.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 72.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันทอง คงคาพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 73.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉริยา อินธิแสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 74.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รชนิกร อุปทุม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 75.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นทพล ทรงเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 76.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอัสลีนา ระเด่นอาหมัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 77.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุสรณ์ จินาโส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 78.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณิชกานต์ น้ำเจ็ด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 79.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต ทองพวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 80.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรวย. ภูมิชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 81.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเยาวมาลย์ โทพิลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 82.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 83.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายแสงสุรีย์ คำลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 84.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐสุดา พรมสวย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพขรบูรณ์
ลำดับที่ 85.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรังษี เจริญยศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 86.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนา อุปพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 87.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเศรษฐ์ สมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 88.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิประภา อินหา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 89.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานะ เรืองประทีป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 90.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางโสญรา ขำปู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 91.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอาณภา ลิ้มบรรเจิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 92.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พีรทัต รื่นรมย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 93.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นุชนาถ จันทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สสจ.เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 94.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณริศญาทิพย์ มีระหงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 95.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทิมา ชะตาญาณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ท่าฉาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 96.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรานิชฐ์ ศรีคำเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 97.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรเดช ปัดสำราญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ 98.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุมาลี คำมุลคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 99.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพิชฌม์โชติ เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 100.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นส.กรวรรณ เขียวคำปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 101.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชัชนันท์ ปวงคำใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 102.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันตชัย เกสะวัฒนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 103.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ภัสชา พุ่มจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลโนนกาหลง จำกัด
ลำดับที่ 104.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษณะ มาเทียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 105.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 106.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรประภา ไชยชะนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 107.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายโกญจนาท มายะการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๒
ลำดับที่ 108.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา เนียมสูงเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 109.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมนึก แก้วสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 สงขลา
ลำดับที่ 110.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเนตรนภา ข้ามเจ็ด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
ลำดับที่ 111.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรอซนานี สันหมุด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : งานตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 112.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชมัยพร ช่วยมั่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 113.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ สุขสมบัติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 114.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมงคล ธัญญการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 115.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต เพลียสำบ้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 116.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 117.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรนุช อัครรงค์สกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 118.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถาพร ณ นคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 119.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ กรีธาธร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 120.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรสวรรค์ เริงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 121.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สมศักดิ์ กรีธาธร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 122.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพฑูรย์ ชนะชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 123.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ กรีธาธร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 124.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุมิตรา วงศ์จริยะกิตติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 125.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพเนธศ์ นิ่มมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 126.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกนกวรรณ สุกสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 127.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิเชษ เฉลยไกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 128.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชนะ อินนุพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 129.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ภิญญดา มาเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 130.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรนภัส เพิ่มพูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีี
ลำดับที่ 131.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมศรี คนมั่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 132.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนกฤต สุธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 133.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิชัย ชอบธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 134.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงนุช พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 135.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบาจรีย์ ศรีสารคาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 136.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิฑูร พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 137.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิชญา เหมกระศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 138.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกำไล น้อยสัมฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 139.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกำไล น้อยสัมฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 140.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์สุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 141.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาภรณ์ จันทร์สุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 142.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกลักษณ์ มุ่งมาตร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 143.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทศพร พลีดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 144.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิโรจน์ พึ่งสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 145.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 146.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมนต์ตรา ปิยะชน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 147.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนวิน แก้วเสมอตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 148.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ พินรอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 149.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัย ใจกว้าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 150.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงศธร ศรีชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 151.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงศธร ศรีชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 152.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พ.ต.สมชาย แป้นโพธิ์กลาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารพรานที่ 46 จำกัด
ลำดับที่ 153.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรัฏฐ์ ดูแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 154.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรัฏฐ์ ดูแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 155.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรัฏฐ์ ดูแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 156.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัสนี ทิพยจักร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 157.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 158.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฤทัยพรรณ ประสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 159.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนัณกรณ์ สุกันโท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 160.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจีรภา ไพรมุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 161.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางโสภี แก้วน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 162.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญ์วรุต ธีรวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 163.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิดาภา บุญเรืองสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 164.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิภารัตน์ สันถนอม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 165.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประคอง งามสิริศักดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 166.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จีรพรรณ มูลศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 167.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อุษา เครือสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 168.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กัมพล เมฆอากาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 169.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิรัฏฐ์ ดูแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 170.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุธิดา แซ่โง้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 171.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รุ่งนะภา ธงพิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 172.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันต์ ใจอิ่นแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 173.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศุภากร รุ่งศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 174.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมัลลิกา แหยมกระโทก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 175.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุพาพร ขันผนึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 176.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิตยา สายสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 177.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุพรรณิการ์ คำชาภู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 178.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภารดี รัตนมุลตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 179.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัชนก คำมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 180.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชินพงษ์ คำมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 181.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิริรัตน์ ศรีโสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 182.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิริรัตน์ ศรีโสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 183.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาง วิลาวัล บัวน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 184.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพฑูรย์ ชนะชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 185.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กรรณ เกาะแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 186.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณเพชรดา สายแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 187.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ลำดับที่ 188.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุพาพร ใจทน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 189.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมาลัย ศรีบุญยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 190.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวี - นางนันทวัน รัตนสุภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 191.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัตติกาล จันทะนัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 192.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐปภัทร์ วรสถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 193.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรกัญญา เพียรการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 194.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประเสริฐ เขียนสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 195.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิมนต์ จันทะแจม่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 196.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชชัย สพานแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 197.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณวิมล มลการนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 198.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกันต์ลภัส กระดังงา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 199.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรานิษฐ์ พันธุ์เมธาฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 200.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิไลลักษณ์ ว่าวทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 201.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทร์ทรา ขาวเผือก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณืจังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 202.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น. ส. ศศิวิมล เพชรเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 203.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไกรยุทธ พรมโยธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์หลังสวน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 204.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวผกากรอง ดอกเกียง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 205.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธิดา​ ศรีวิไล​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​ชุมพร​
ลำดับที่ 206.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรวรรณ ชัยมูลวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกก.เมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 207.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรวรรณ ชัยมูลวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 208.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฐานะกูร จุม้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมือนตรอนจำกัด
ลำดับที่ 209.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมณฑา ณ พัทลุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 210.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ณัฐชฎาพร เรืองประพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 211.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาริศา สัสดีอำไพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 212.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พรทิพย์ คำสูน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 213.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุนิสา นาคศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 214.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมัณฑนา เสะวัฒนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 215.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทนา พลารชุน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 216.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทนา พลารชุน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 217.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย อภิเชษฐ จิ๋วอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 218.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปาริชาติ เซ่งบุญตั๋น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 219.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพร แสงสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 220.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภาดา ไผ่โสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 221.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฐิติรัตน์ อยู่จุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 222.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุฑามาศ มากประดิษฐ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 223.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กัณฐมณี มีวิเศษ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 224.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วันดี สุดรอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 225.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปาริชาติ ทองฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 226.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรายุทธ์ ชนะภัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 227.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรวรรณ เรืองเพ็ง เกตนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 228.
 ข้าพระพุทธเจ้า : แววตา วงษ์สุวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 229.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล ช่วยละแม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 230.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรุตติ์ ศรีโภคา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 231.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนงนุช อินทยารัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 232.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 233.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อ้อยใจ ลือชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 234.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิธร ม่วงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 235.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุพาพร เฉลิมกลิ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 236.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทินกร ตรีเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 237.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุพัฒ หมายเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 238.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิเชียร ฟื้นตน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณืจังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 239.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย อภิเชษฐ จิ๋วอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกร์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 240.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนัสนันท์ ตันเสียงสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 241.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจารวี แก้วคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 242.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทธิพจน์ จันทร์พงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 243.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 244.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 245.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 246.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมคิด งามดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 247.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมะสุกรี ยุนุ๊
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 248.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุรินทร์ ถมยวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 249.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภัสรา รถทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองคลัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 250.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 251.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 252.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว ศิริลักษณ์ เเสนทวีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 253.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชนัญญา รัตนชนก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 254.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กิตติพงษ์ ณ รัชชกมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ใำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานั
ลำดับที่ 255.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวลักษณ์ เเก้วกาญจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 256.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชาลิสา รุ่งเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 257.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทินกร ตรีเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 258.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววีรยา มาลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 259.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ลัดดา ทอดสนิท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 260.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปภาวิน ธุวานันท์สกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 261.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนา เติมอารมณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 262.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนา เติมอารมณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 263.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จารุวรรณ ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 264.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิมพ์พจี เกียรติกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 265.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธนศักดิ์ เมฆะมานัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 266.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐธิญา ลิ้มสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 267.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พรสวรรค์ เริงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 268.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุเพ็ญพร แจ่มพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด
ลำดับที่ 269.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกาญจนา ผุดผาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 270.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทร์ทิพย์ อินทคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 271.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นักรบ แก่นจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 272.
 ข้าพระพุทธเจ้า : หฤทัย ยอดสอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 273.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรัญ แสนสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 274.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกฤตติกา ภิรมย์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 275.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระ จันทร์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 276.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิทัต สุขสุสร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​ราชบุรี​ กรม​ส่งเสริม​สหกรณ์​
ลำดับที่ 277.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปวริศา หลิบนุกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 278.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ตติยา ทรงมัจฉา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์ จ.ราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 279.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรเจิด อัตโสภณวัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 280.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 281.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปัญญา สำเภาอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 282.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกิตติญา เฟื่องชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหดรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 283.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชัยเลืศ เชียงน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 284.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐวรรณ พุทธเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน
ลำดับที่ 285.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เกศสิริ พูลช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 286.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพดล กาฬวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 287.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวโชติกา เจนศิริภาภรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 288.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ชัย พ่วงคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 289.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายโกศล ช่วยไธสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 290.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกาญจนา ยะถา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 291.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ พุ่มพวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 292.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชฎาพร อินตาโย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 293.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสนิท​ อยู่บ้านคลอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 294.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 295.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภาคภูมิ ยอดน้ำคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 296.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจตุพร ศรีนวลจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 297.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวนิดา อามาตย์ทัศน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 298.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธีราพร สุตระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 299.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ลลิตา โพธิ์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 300.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเสาวลักษณ์ มูลเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 301.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สีน้ำ แก้วเขียว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 302.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรพรรณ มหาวัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 303.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุวิมล เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
ลำดับที่ 304.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนวย ศรีปินตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 305.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจินกร สู่ผ่าน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 306.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรวุฒิ ปินใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 307.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณิชยพาพันธุ์ พันธุ์พาณิชย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 308.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฐาปนพงศ์ แสงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 309.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอมรรัตน์ ลุนาชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน
ลำดับที่ 310.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางภิญยา ศรีวิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 311.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนพวรรณ มาทวี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน
ลำดับที่ 312.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเทวินทร์ ศรีหล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ดงเย็น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 313.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเทวินทร์ ศรีหล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ดงเย็น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 314.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุฒิ พึ่งแพง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 315.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัญฌิตา สุพรรณทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 316.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนทรี อริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 317.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อุไรรัตน์ พรหมหนู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 318.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวก้อย ยศเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1
ลำดับที่ 319.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิพัฒ สัญญา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 320.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ทองบางหรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 321.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เลขา จันทร์เจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 322.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 323.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุภชัย มัธยมนันทน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 324.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิภารัตน์ เดชบุญญาภิชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 325.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยุสรา ซูสารอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 326.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย บัญชา ยาป่าคาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สวนวังเย็น
ลำดับที่ 327.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เกตุนภัส พจนรุ่งโรจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 328.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฑฒิกร เอ่งฉ้วน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 329.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 330.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววชิรญษณ์ พิมพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 331.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอารัญ จั่นจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 332.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาวริทธ์ แสนบุดดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 333.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุบล เดชอุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 334.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 335.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรทิพย์ สุนทรศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 336.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรเจิด สาดเณร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 337.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนต์ตรี ภูสินเตชภัสส์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 338.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรี โฮ้คร้าม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 339.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวดล ภิบาลทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 340.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราภรณ์ คำบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 341.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอำภา เลี้ยงจำปา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 342.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทร์ฉาย พลอยรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 343.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา เพชรรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 344.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัย อยู่เปรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 345.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคุณากร บำรุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 346.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประวิทย์ บุญราศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 347.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอำพร ชูสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 348.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทิพย์ ทับแย้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 349.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุพร บุญประสงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 350.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลาภิสรา พนมสินธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ปทุมธานี
ลำดับที่ 351.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกนก บุญชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 352.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุพันธ์ พรมแก้วงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 353.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิธร แก้วสังข์ไชย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 354.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉราพร ตอนสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
ลำดับที่ 355.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสัญญา อุดมฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 356.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ลำดับที่ 357.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุณรุท พลายศรีโพธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 358.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปัทมา อนุสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 359.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกรียงศักดิ์ หางนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก
ลำดับที่ 360.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสหนณ ชัยจรินันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 361.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวนิดา อามาตย์ทัศน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 362.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวนิดา อามาตย์ทัศน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 363.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัมพิกา กำแพงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 364.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกรรณิการ์ อนันตศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 365.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทวีสุข เถลิงศักดาเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 366.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภูริดา เทวยุรัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 367.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทวีสุข เถลิงศักดาเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 368.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิติศักดิ์ คงชื่นจิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 369.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พันตำรวจเอก เตชรัฐ ประทุมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายจำกัด
ลำดับที่ 370.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนตรี กลัดสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 371.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 372.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสายัณห์ ศิริรัตน์ และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 373.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกศินี แก้วนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 374.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงศ์สันต์ ขำปู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 375.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรรณิสา จันทร์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 376.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณิสา จันทร์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 377.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคัมภีร์ นับแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณฺ
ลำดับที่ 378.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราพร เกลียวทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ 379.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนตรี เทพโพธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 380.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสงวนศรี สุขอนันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 381.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา ดิลกสัตยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 382.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยัน ทองธรรมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 383.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยัน ทองธรรมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 384.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 385.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชญฐพรรณ ศิริเจริญธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 386.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 387.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกตตน์ธีร์ วงศ์สุรินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 388.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรนรินทร์ แก้วบังเกิดผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 389.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธำรงค์ลักษณ์ นักเสียง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 390.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจินตนา งามกระจ่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 391.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจินตนา งามกระจ่าง และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 392.
 ข้าพระพุทธเจ้า : คมกริช ชูชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 393.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวตะวัน เรืองรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 394.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 395.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุดม เต็มกู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
ลำดับที่ 396.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุดม เต็มกู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
ลำดับที่ 397.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยะ คำปวว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 398.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วัชรี ทัสสะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 399.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิตยา ช่างไม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 400.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรรณราย ยินสูตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 401.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมัทนา ป้องหมู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 402.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติมา เฉลิมพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 403.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ชุติมา วงษ์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 404.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสาธิต ไหนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 405.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขนิษฐา พรรณศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 406.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สาธิต วงศ์เฉลียว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 407.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย พรชัย คันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัด จันทบุรี
ลำดับที่ 408.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเทอดพันธ์ ศรีนอก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนงสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 409.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ ชาวนาป่า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 410.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมาโนชญ์​ เอนก​นันท์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​จันทบุรี​
ลำดับที่ 411.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอังสนา พิพัฒน์พุทธพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 412.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา ต้นสมบัติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 413.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางครสวรรค์ โภคา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ลำดับที่ 414.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขวัญประภา สุวรรณคูหา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 415.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัชชา แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 416.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยนต์ ฉายชัยภูมิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 417.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนถาพร ครุฑไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 418.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรพล น่วมเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 419.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พรพิมล เสถียรสุนทร และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 420.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาย เศวตจินดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 421.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชนิดา วงษ์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 422.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงพิชยาภรณ์ พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ลำดับที่ 423.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เด็ญหญิงเกสรา พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
ลำดับที่ 424.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวไพรินทร์ เชื้อสมุทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 425.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอดิศร ธีระนันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 426.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรเมศวร์ ชูชาติ และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 427.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุจิตรา หาดอ้าน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 428.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววลีพร แดงสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 429.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐานิตา มาตย์ภูธร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 430.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุชาติ แจ่มจำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 431.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิวัทธ์ ทองทวี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 432.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรียา เรืองจำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 433.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา มากไมตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 434.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเจนจิรา กันทะเป็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 435.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรมณี สังฆะมณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
ลำดับที่ 436.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรมณี สังฆะมณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
ลำดับที่ 437.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริรัตน์ วัฒนกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 438.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมลสุข สุนทรเสนาะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 439.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปาวนันท์ ปราบงบูเหลือม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 440.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสินอุดม ศรียุบล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
ลำดับที่ 441.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิส์ธญาณ์ สอนประสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 442.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรรณา โกมินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ
ลำดับที่ 443.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณิชาภา สอนสุรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 444.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษฎ์ จารุชาต และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 445.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มะลิวรรณ จันทร์มา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 446.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีรธร มะกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 447.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเผ่าพงศ์ แฮวอู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 448.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประนอม หมีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 449.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 450.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัญชนา สิรสิทธิ์สืบเชื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 451.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กรนภา ชัยวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 452.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตินักรบ พวงสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 453.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตินักรบ พวงสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 454.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอดุลย์ คนมั่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 455.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 456.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ศันสนีย์ พรรณศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 457.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทธินันท์ สีแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 458.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรา ฟูสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 459.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนภัทร จันทนชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 460.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มานิจ ศรีวงศ์ราช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 461.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณราทร สุวรรณกำจาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 462.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวหทัยชนก พุทธาโร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 463.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันดี ศรีภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 464.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนาถประภา ยอดแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 465.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนาถประภา ยอดแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 466.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชัญญา จงทัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 467.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมศรี บุญผ่อง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 468.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอัญชลี ศรีหามาตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 469.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกียรติพงศ์ สุเหร็น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 470.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพอฤทัย ทองนิล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 471.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ่นางสาวฉัตรฤดี ภูธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 472.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ่นางสาวฉัตรฤดี ภูธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 473.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ่นางสาวฉัตรฤดี ภูธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 474.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริจรรยา สิริเศรษฐโภคิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 475.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริจรรยา สิริเศรษฐโภคิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 476.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริจรรยา สิริเศรษฐโภคิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 477.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมใจ ตะรินันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 478.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมะลิวัลย์ พันธุระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 479.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทีป ชุตินันทกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 480.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธิติมา​ ศรีบุญ​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​
ลำดับที่ 481.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิกุวัลย์ นครชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 482.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคณิต พงษ์ประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 483.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.จุฬาลักษณ์ บุญสำราญ และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ 484.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดวงจันทร์ อุตราช และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 485.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริกัญญา สุขชีพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 486.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤตพจน์ ไชโย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 487.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พีระ​พล​ พัน​ธุระ​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำ​นักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​
ลำดับที่ 488.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวกร ศรีภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 489.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุพเรศ นาคประเวศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 490.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวหัฐฑวรรณ เทศนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 491.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 492.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรันดร์ อ่อนนุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 493.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรันดร์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 494.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสิรธีร์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 495.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนดล มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 496.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนพลธ์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 497.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทา มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 498.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดรรชนี สนอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 499.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดรรชนี สนอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุร้
ลำดับที่ 500.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระพงษ์ อารีรอบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 501.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดรรชนี สนอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุร้
ลำดับที่ 502.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชัยนันท์ บัวดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 503.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงเยาว์ สืบวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 504.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกรรณิกา ลัทธิวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 505.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประยูร พะมะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 506.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิไล ดิษสระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 507.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนา ช่วยอุระชน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 508.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นานนพดล จันทร์สอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 509.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุรางค์ คัยนันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 510.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รจรินทร์ สุโคตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 511.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 512.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทนา​ บุญสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 513.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภารดี รัตนมุลตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 514.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อุบล โรจน์รัชนีกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อื่นๆ
ลำดับที่ 515.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 516.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 517.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางระเบียบ หล่อเรืองศิลป์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 518.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยุทธศาสตร์ ยะไว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดหาร
ลำดับที่ 519.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิวาพร คำบุตรดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 520.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปัญญ์ณัฏฐ์ ศรีสัจจัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 521.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิตยพร โสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 522.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธาสินี แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 523.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีรวัฒน์ ชมภูวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 524.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรจง ชัยขุนพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 525.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอมรรัตน์ คำเวียงสา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.ลำปาง
ลำดับที่ 526.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ภัทรานิษฐ์ พีระพิชัยวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : CNPCHK Co.,Ltd
ลำดับที่ 527.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรัชยา กาฬภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.สต.บางสวรรค์
ลำดับที่ 528.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิคม หน่อแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ