ทรงพระเจริญขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร 1431 ราย

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร
ลำดับที่ 1.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 2.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา พันธุ์วา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 3.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 4.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉัตรพงษ์ เฉยไสย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อบ.ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 5.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขวัญประภา สุวรรณคูหา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 6.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประนอม หมีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 7.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. จอมขวัญ สงบกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 8.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 9.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 10.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลลิตา โพธิ์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 11.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา เนียมสูงเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 12.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภาดา ไผ่โสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 13.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพีระพล ดวงณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 14.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศรุต บำรุงศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 15.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุชาติ แจ่มจำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 16.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจอมชัย รอดทัดทาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 17.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วัชรี ทัสสะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 18.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชราภรณ์ เจริญธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 19.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 20.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรอซนานี สันหมุด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : งานตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 21.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิชญา เหมกระศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 22.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศุภากร รุ่งศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 23.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ยุพเรศ จุ้งเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 24.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิทยา วัฒนวิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 25.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพยวรรณ์ ฤทธิ์เย็น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 26.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบัวไร ภูสีนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 27.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติมันต์ มะลาชาลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 28.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณวิมล มลการนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 29.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.ผดุงเดช บุญสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 30.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประเสริฐ เขียนสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 31.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเยาวดี บุญประสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 32.
 ข้าพระพุทธเจ้า : แววตา วงษ์สุวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 33.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิพล พลรักษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 34.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรนุช จ้อยเจือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 35.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นฤมล ช่วยละแม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 36.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนงนุช อินทยารัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 37.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 38.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัชชา แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 39.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 40.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรุณวรรณ ถาวรวานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 41.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิรชฎา ศิริสุทธากุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 42.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิรานุช เชื้อไพบูลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 43.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 44.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤตกร มูลคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 45.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาสจินตนา ภูเขียวศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 46.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 47.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญภา แสนหอม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 48.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิจิตรา นามนไสย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 49.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัชรี ไปพบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 50.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรวัจน์ ปานะสุทธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 51.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ?
ลำดับที่ 52.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเพียงพิศ โสภิพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 53.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมหวัง เพ็งลุน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 54.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไก่แก้ว จัตุรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 55.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิตราภณ สกุลซ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 56.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว จิตราภณ สกุลซ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 57.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมศรี คนมั่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 58.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคเชนวิทย์ ชะตะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 59.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางคณิดา กิติพรพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 60.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภารดี รัตนมุลตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 61.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรรณี ดวงจันทร์ทิพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 62.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัลยวรรธน์​ ภูพิมสันต์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสห​กรณ์จังหวั​ดกาฬสินธุ์​
ลำดับที่ 63.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณวิไล ไชยมัฌชิม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 64.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 65.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอันธิกา เลิศโอสถ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 66.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุกัญญา แน่นอุดร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 67.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุกูล สังข์ศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 68.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐกานต์ วงศ์ตุ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 69.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา สายสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 70.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดารัตน์ แสงเมล์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 71.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรทัย สันเทพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 72.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสนธิกาญจน์ นาถ้ำนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 73.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกพันธ์ พวงคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 74.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 75.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฐิติรัตน์ จงเอกวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 76.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอุไรวรรณ บรรณสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 77.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 78.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุบล เดชอุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 79.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 80.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพริทพย์ สุนทรศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 81.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรเจิด สาดเณร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 82.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนต์ตรี ภูสินเตชภัสส์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 83.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรี โฮ้คร้าม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 84.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวดล ภิบาลทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 85.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฏฐา กองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 86.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกรียงศักดิ์ หางนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก
ลำดับที่ 87.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ประไพ คำคล้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 88.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชมัยพร ช่วยมั่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 89.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมาลัย ศรีบุญยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 90.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณเพชรดา สายแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 91.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถาพร ณ นคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 92.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพล ด้วงคำจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 93.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทินกร ตรีเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 94.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรัชญ์วรุต ธีรวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 95.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรรณราย ยินสูตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 96.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมะสุกรี ยุนุ๊
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 97.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปัทมา อนุสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 98.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุรียาตี ยูโซะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 99.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจีรพรรณ์ นิลแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 100.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางยุพาภรณ์ นาทุม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 101.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนเศรษฐ ภู่พงศ์ไพบูลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 102.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปานทิพย์ จันทร์แจ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 103.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุสรณ์ ศรีนาราง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 104.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรณฉัตร เครือวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 105.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุจิตรา ฆารเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 106.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ บุญสมภพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 107.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชพร อินธิวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 108.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอัจราพร ภักดีฉนวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 109.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวกร ศรีภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 110.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสหนณ ชัยจรินันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 111.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุธาทิพย์ สัจจมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ชะอำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 112.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมัณฑนา พุทธสัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 113.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพรัตน์ ร่วมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนคนนายก
ลำดับที่ 114.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุวรรณี ชนะพิมพ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 115.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.พัทธนันท์ ธนาฐิตินันทน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 116.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภาณี พูนดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 117.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพิชฌม์โชติ เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 118.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนะวิทย์ ชูทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 119.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจินดา เกตุเรน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 120.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุสรา ซูสารอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 121.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานัส แตบาตู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 122.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนกฤต สุธรรม และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 123.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอังคณา โคตรบังคม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 124.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางญาณวรรณ เปรมกมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 125.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สูโพธิ(์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 126.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจงรัก. ยังพลขันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 127.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ วิสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 128.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนัสนันท์ ตันเสียงสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 129.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณวิมล สุริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 130.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอาริตา วิศพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 131.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุเมธา สืบชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 132.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมคิด งามดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 133.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหดรณ์
ลำดับที่ 134.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิภา มีทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 135.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อุไรรัตน์ พรหมหนู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 136.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรสิทธิ์ ศรีมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 137.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมรัก ขันทร์ตะลิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 138.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทวน บัวชา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 139.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษณะ มาเทียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 140.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สกันดาเรีย แวมายิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 141.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัญชนา สิรสิทธิ์สืบเชื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 142.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทรงพล จอมประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 143.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต คำเพ็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 144.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยนาม นันทภาณุวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 145.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 146.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.รุ่งฤทัย ทองเณร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 147.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ผศ.ชัชพล เกษวิริยะกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 148.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 149.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธารา น่วมศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 150.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวีศักดิ์ จารุชาต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 151.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.วิวัฒชัย หล่มศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 152.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 153.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 154.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัชนินทร์ ทองช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ลำดับที่ 155.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เปมิกา มันทากาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 156.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจักรกฤษณ์ จุมพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 157.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานะชัย สังข์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 158.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหสัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 159.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกุลรศิ จำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 160.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุไรรัตน์ ทองนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 161.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 162.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 163.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิชัย กิ่งช้าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 164.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายน้ำนอง คำสวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 165.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเหลียง เมืองเสือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 166.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมยศ มารอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 167.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประจวบ จันทร์แย้มสงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 168.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมหวัง เกิดแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 169.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรุ่ง คำพึ่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 170.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิตติพร อยู่อ่ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 171.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจะเร เพ็งบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 172.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิริวัฒน์ คำสวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 173.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา พลานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 174.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนาจ บัวผัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 175.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบานเย็น กิ่งช้าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 176.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ เมืองเสือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 177.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสยาม ปรีชา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 178.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมยุรา คำสวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 179.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรจนา สวัสดิ์จิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 180.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีรชาติ ประสิทธิแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 181.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอกเสาวศักดิ ชินโชติกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 182.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณิชาภา สอนสุรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 183.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัศยธรณ์ พรมประเทศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 184.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเฉลิม นวมนิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 185.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต เพลียสำบ้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 186.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุธิดา แซ่โง้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 187.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธาสินี แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 188.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฏฐชัย บุตรเดี้ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 189.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรทิพย์ คำสูน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 190.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญเทียน สารทรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 191.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธงชัย มณีโชติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 192.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรุ่งนะภา ธงพิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 193.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันต์ ใจอิ่นแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 194.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชาลีติ เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 195.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิลาวัล บัวน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 196.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ณัฐสิริ อุดมพฤกษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 197.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรพีพร ตันประภาส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 198.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมมารถ แสนเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 199.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุมาพร จันทรมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 200.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศรีโพธิ์ อินทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 201.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนันทนิตย์ มานพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 202.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจารุนีย์ สงอุปการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 203.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปนัดดา ชะรอยนุช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 204.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุพัฒ หมายเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน
ลำดับที่ 205.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอ้อมใจ สมพืช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 206.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรุณ​รัตน์​ หวังดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัดนครศรีธรรมราช​
ลำดับที่ 207.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุษา แก้วผลึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 208.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐกานต์ แก้วกระจ่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 209.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรอนงค์ จิตจำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 210.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพฑูรย์ ชนะชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : งานตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 211.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สงวนศรี สุขอนันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4
ลำดับที่ 212.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกรรณ เกาะแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 213.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เอมอร บุญแต่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 214.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ลำดับที่ 215.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรินทร์ พรมสา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 216.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวณีย์. วิทยาเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 217.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญวดี ชุมคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 218.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศรีรัตน์ เรืองดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราข
ลำดับที่ 219.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเนตรรักสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสหกรห์เมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 220.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวคมสัน มูสีสุทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 221.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธารีรัตน์ พูนสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ปากพนัง
ลำดับที่ 222.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพนมพร กางสำโรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 223.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชินพวษ์ คำมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 224.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภคพล บางโม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน. จำกัด
ลำดับที่ 225.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพลิน บางโม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 226.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เชาวนีย์ สังฆพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 227.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนวย ศรีปินตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 228.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัชนก คำมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 229.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบุญเทียน สารทสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 230.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 231.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิริรัตน์ ศรีโสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 232.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จีรวัฒน์ ศรีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 233.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิลาวัล บัวน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 234.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐชฎาพร เรืองประพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 235.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวิมล เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
ลำดับที่ 236.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรวรรณ ชัยมูลวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 237.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิมพ์พจี เกียรติกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 238.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรสวรรค์ เริงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 239.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกวัฒน์ ไชยสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 240.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเนาวนิตยื โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 241.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชราพรรณ โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 242.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนฤมล ยุชมภู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 243.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวกร แก้มสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 244.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จาริณี เทพา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 245.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฤทัยรัตน์ อ่อนดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 246.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกาญจนา ยะถา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 247.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักวานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 248.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมาน สุภัควาณิชย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 249.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุธ วิเศษวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 250.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรียา เรืองจำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 251.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรทัย เทียมแสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 252.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธัญพัฒน์ เหลาจำปา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 253.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชฎาพร อินตาโย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 254.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิราวรรณ บัวบาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 255.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปิยนันท์ สาคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 256.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศรัญญา ธิปทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 257.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศิริกัญญา​ เจียไพบูลย์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 258.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณปภัช ยืนชีวิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 259.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกานต์ชนก ไชยอุต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 260.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชลยุทธ วุฒิคุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 261.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวรินทร์ พรหมดวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 262.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ณัฐพล โยธามาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 263.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุทธาวรรณ​ แปงฝั้น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 264.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปราณี ชอบจิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 265.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา​ ใจชุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 266.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฐานิดา ชมภูศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 267.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 268.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสางนันทนิตย์ เครือแปง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 269.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิลาสินี วิจิตรานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 270.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมบัติ ชมภูศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 271.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย มณีอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 272.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมลิวรรณ ใจอินปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 273.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ป​ณ​ิ​ตา​ บุญ​มา​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์​การเกษตร​เมือง​ต​รอน​ จ​ำ​กัด​
ลำดับที่ 274.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุดหทัย วงศ์บาตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 275.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายโกสินทร์ สุขรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 276.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล คำมาบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 277.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิตติญา ทาสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 278.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เมลดา บุญเต็ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 279.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.อัจฉรา แจ่มกระจ่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 280.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประนอม ชุมภูสืบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 281.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจารุวรรณ ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 282.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญมี ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 283.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสายธารา ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 284.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุศักดิ์ ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 285.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเทพประทาน ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 286.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชชัย ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 287.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงธัญชนก ผลาพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 288.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กชายธรรมรัตน์ ผลาพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 289.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุรงค์ ผลาพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 290.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เกษราภรณ์ มลิวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 291.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วราพงศ์ วงศ์ไชยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ทำงานทั่วไป
ลำดับที่ 292.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเอมอร​ จันทร์เป็งผัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 293.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รุ้งเพ็ชร์จานสิบสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : 50ไฟฟ้า
ลำดับที่ 294.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอี่ยม สิงห์ขร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 295.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีรภัทร วงค์ปันง้าว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 296.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทร์เป็ง วงค์ฉันง้าว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาว
ลำดับที่ 297.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมพิศา พู่แสงทองชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 298.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญฤทัย​ แก้วชุม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 299.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกรวรรณ เขียวคำปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 300.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอมรรัตน์ บัวภิบาล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 301.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณา วงศ์สายทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 302.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 303.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนัย ขาวมานิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 304.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุรีรัตน์ วงเวียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 305.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อัปสร ทำกล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 306.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 307.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุพัตรา จันทร์เสน่ห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 308.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรณชัย ครุฑอาจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 309.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประคอง งามสิริศักดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 310.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพบูลย์ ตั๋นคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 311.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 312.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรรณา รุ่งอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 313.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 314.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรนุช เรือนคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 315.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉลาด วัณณา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ลำดับที่ 316.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สมเดช โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 317.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงนุช พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 318.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอำไพ สิงห์สถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 319.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นส.สุภาพร ผาผอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 320.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุจารี โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 321.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทร์จิรา ซ้อมจันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 322.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทัศน์ ไชยภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์น้ำปาดจำกัด
ลำดับที่ 323.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมนต์ตรา ปิยะชน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 324.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุดใจ วิเศษเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประธานสตรี
ลำดับที่ 325.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ปวีณา ลาบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 326.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภราภรณ์ ม่วงสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 327.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนถาพร ครุฑไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 328.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 329.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัชนีย์ อกตัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 330.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิตยา พลขันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 331.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิวิมล เผือกพูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด
ลำดับที่ 332.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิคม หน่อแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 333.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิรภัทร จันทร์เมืองปัก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 334.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาพร ภูถมทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 335.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลภัสรดา งามเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 336.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระ กิติพรพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 337.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขาพระ​พุทธ​เจ้า​ นาย​สุวัตร​ ทุ​มลา​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อ​ ส​ ม​ รพสต​ เด่นเหล็ก​ อ, น้ำปาด​ จ, อุตรดิตถ์​
ลำดับที่ 338.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปริญญา เศวตธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครรราชสีมา
ลำดับที่ 339.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วสันต์ สุขสมบัติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 340.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤติน ซ้อมจันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อบต.เด่นเหล็ก
ลำดับที่ 341.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ วรระวาระธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 342.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนาตยา กรานประโคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 343.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเลขา จันทร์เจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 344.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณริศญาทิพย์ มีระหงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพพนม
ลำดับที่ 345.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรายุทธ เศษเพ็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 346.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบัณฑิตา อ่อนศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 347.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิโรจน์ แช่มวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์
ลำดับที่ 348.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชชัย สพานแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 349.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิตรา จันทร์ขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 350.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเผ่าพงศ์ แฮวอู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 351.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดารัตน์ คุ้มภัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 352.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลัดดา ไทยศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 353.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสนิท​ อยู่บ้านคลอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 354.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวัฒน์ ภานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 355.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐชา คชกฤษ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 356.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธนิกา อุ่นนารี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 357.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาพร เสมทับ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 358.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรพต อ้นเถื่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 359.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยอดธง จันพุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 360.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสวรรค์ นาคคชสีห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 361.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระ จงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 362.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทวน โท้หลำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 363.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประดา โท้หลำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 364.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมหมาย รอดบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 365.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวน แตงแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 366.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ คงตาล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 367.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา ห้องบัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 368.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธิดารัตน์ ชมหมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 369.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวสันต์ จุ้ยมาก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 370.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรพจน์ ทองเทศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 371.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญยัง ภู่ดัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 372.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญสัน เพ็ชร์น่วม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 373.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญญา สีดาสมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 374.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย เผือกพูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 375.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ธนิกา อุ่นนารี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 376.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เพ็ญนภา อ้นเถื่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 377.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.จันทร์พร คุ้มทัศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 378.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุกัญญา จุ้ยศรีแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 379.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประกิต อินกลัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 380.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิมลวรรณ ดวงจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 381.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริกัญญา สุขชีพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 382.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชาลีติ เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 383.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุทัย เสาวภาคย์ประภากุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 384.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุภาวดี ชนะหาญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 385.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพวารี เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 386.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมบูรณ์ เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 387.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริมา วัฒนสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 388.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อารีย์ ยิ้มเยื้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 389.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรุ่งนภา ปุกโสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 390.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปิยะนันท์ จันเจริญภัทรชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 391.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ เทพมูณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ลำดับที่ 392.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางครสวรรค์ โภคา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ลำดับที่ 393.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุชาดา จันทร์ไข่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 394.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลชนก นิชวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 395.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิยาภรณ์ จำปาทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 396.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนวภัทร อุ่นสนิท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 397.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวหนึ่งนภา เจริญพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 398.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 399.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุฒิ พึ่งแพง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 400.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุริยพล ปานประชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 401.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระ ช่วยประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 402.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญศิริ หวานชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 403.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมลฤดี ชาวกงจักร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 404.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ ชาวนาป่า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 405.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปารณีย์ ลมกิ่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 406.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนีย์ เกียรติแสงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 407.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภกาญจน์ จงจุดเทียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 408.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุวรรณ​ี​ ฐานบัญา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​นครปฐม​
ลำดับที่ 409.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรัชพล รวยพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 410.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันเพ็ญ ทองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 411.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กฤตาภัค พูนนำเภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 412.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สาวิตรี ถนอมปัญญารักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 413.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตินักรบ พวงสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 414.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสาธิต บุญวิธวาเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 415.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา ปู่ยวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 416.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ จันทร์เอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 417.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปาณิสา ปริพนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 418.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรินทร์ วทัญญู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 419.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุคนธ์รัตน์ คงแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 420.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนันท์นภัส แทนโป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 421.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกฤตพร คงดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 422.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนะ ศรีสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 423.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาวดี ภูมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 424.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิไล ดิษสระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 425.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุวภัทร บัวขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 426.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรพีพร จันทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 427.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนัทธ์ฐภัค ดำริห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 428.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อัจฉรา รุ่งสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 429.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิบพา ฟองเลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 430.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรา รุ่งสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 431.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิชัย ซ้อมจันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 432.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรพล น่วมเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 433.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอก วีรวัฒน์ สุริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 434.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชพรรณ กิตติลีลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จับหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 435.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัชรีพร ทองโสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรน้ำปากจำกัด
ลำดับที่ 436.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิวัฒน์มั่งมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พิชัย
ลำดับที่ 437.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณภัทร ผิวอ่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 438.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชญาณี จานวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 439.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิชชาภัสร์​ ลิ้มศิริวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์​ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จำกัด
ลำดับที่ 440.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธนชนัญ สุขสุคนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ทำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 441.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปรวีย์ สุนทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 442.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วีระเจตน์ แจ้งประจักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 443.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย พิสิษฐ์ สาระวดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 444.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปานแก้ว อุดคำเที่ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 445.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยลดา ตาแว่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์อุทัยธานี
ลำดับที่ 446.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร.ต.หญิงวิณัฐฐา วันตะธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 447.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศุภกานต์ ลีหกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 448.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเทียงฤทัย ต่างใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 449.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศรีนัดดาพร พุ่มนิล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 450.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรนุช ธรรมรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 451.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวนิดา พงษ์พีระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 452.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.แสงดาว หาญวัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 453.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธัญชนก แต้สุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 454.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบัวเริง แก้ววังอ้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสกรณ์การเกษตรน้ำปาดจำกัด
ลำดับที่ 455.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชลลดา พูลสุขโข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 456.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสมอ สานต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์งานเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 457.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จารุณี ปัญญาจิรวัฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 458.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจารุณี ปัญญาจิรวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 459.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มณฑา ณ พัทลุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 460.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปราณปรียา วันคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 461.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัชพล มนต์ชัยวนะกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 462.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นงคราญ วงค์คำสิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์/สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 463.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขวัญชนก วิจิตรพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 464.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนวพร ประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 465.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัตนาพร จงรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 466.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศฤงคาร กันทะโม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 467.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเยื้อน จงรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 468.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยุทธนา อุ้ยดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 469.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุฬารัตน์ ทองโอนเอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยาวเลน
ลำดับที่ 470.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
ลำดับที่ 471.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราภรณ์ คำบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 472.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอำภา เลี้ยงจำปา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 473.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทร์ฉาย พลอยรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 474.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา เพชรรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 475.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประวิทย์ บุญราศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 476.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคุณากร บำรุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 477.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอลินนันท์ ฮงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด
ลำดับที่ 478.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัย อยู่เปรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 479.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุพร บุญประสงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 480.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอำพร ชูสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 481.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทิพย์ ทับแย้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 482.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พ.อ.สมจิตร์ รุ่งเชตุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 35 จำกัด
ลำดับที่ 483.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
ลำดับที่ 484.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิศมัย อรุณเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 485.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รอยยพิมพ์ ปาจินะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 486.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วีรวัฒน์ พิทักษ์วิทยกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด
ลำดับที่ 487.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรพร ธรรมวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 488.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ภัทราพร ภาจันทร์คู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 489.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนัทธมนต์ พรหมมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 490.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุพัฒตรา ชวดเปีย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 491.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนภาวรรณ ตาทิพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 492.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกุหลาบ ดีก่อผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย อ พิชัย จ อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 493.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนำโชค ศิลกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 494.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศิษฏ์ พิมพจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 495.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมบัติ มีใส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 496.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายการันดร์ สามงามไฝ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 497.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาวริทธ์ แสนบุดดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 498.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมพ์ประไพ เพชรฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 499.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุรีรัตน์ สุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 500.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันเพ็ญ ชูวาลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 501.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดารณี พงศ์หยี่หล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 502.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุนทร หนูคล้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 503.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 504.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กรนภา ชัยวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 505.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐพัชร์ กลางประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 506.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 507.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุนินันท์ คำเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 508.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิวิมล เพชรเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 509.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปุณยนุช กะมุตะเสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองผลิต
ลำดับที่ 510.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมคิด จิตรเจือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ร้านสหกรณ์บางเลน จำกัด
ลำดับที่ 511.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุษา หนูเหมือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
ลำดับที่ 512.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อนุรัตน์ เลื่อนลอย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 513.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสายัณห์ ศิริรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 514.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววชิรญาณ์ พิมพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 515.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภนิดา ศรีเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 516.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุปรียา สังโสมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 517.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นวงสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 518.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิธร อยู่สอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 519.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริญภัธฆ์ ชวนคิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 520.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญศรี เดชสิมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 521.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิฑูร พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 522.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิพงษ์ จันทร์สนธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 523.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวีศักดิ์ ลีมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกร์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 524.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิรชัช กำจร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 525.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเขมจิรา เล็กสุภาพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 526.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธัญมน พละการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 527.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพลอยพชร ศตรัศมีพงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 528.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดารัตน์ สมรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 529.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดารัตน์ รองเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 530.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพวรรณ สิงห์คะนอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 531.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุมาลี คำมุลคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 532.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉลาด อินทร์ดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 533.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสายพิณ จันทร์เลี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง. สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 534.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมาลี หนุนนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 535.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอานนท์ สืบทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 536.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปานแก้ว อุดคำเที่ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 537.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมงคล ธัญญการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 538.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เฉลียง อันทรบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธื์
ลำดับที่ 539.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัทรภรณ์ ประจำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 540.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบุญยัง คำเฟื้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกก เมืองศรีสะเกษ จำกัด
ลำดับที่ 541.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพอาภา ทับศึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 542.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันทอง คงคาพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 543.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมลศรี นาคจินดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 544.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญชนก ศรีพุฒ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังง
ลำดับที่ 545.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิรวรรณ ลิขิตโยธิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 546.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 547.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาศินี เทพเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 548.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เอมอร บุญแต่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 549.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลลินทิพย์ แก้วไกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง. สหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 550.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ประภัสสร จินดารัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 551.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเรืองยศ แก้วการจร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 552.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฉวีวรรณ เกิดควน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 553.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุรัสวดี สุวรรณรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 554.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอลิสา หนูจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 555.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพัลลภ ขันมณี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 556.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางโฉมสอางค์ แก้วการจร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 557.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมร เทียนงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 558.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศักราช สะอาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 559.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงเยาว์ สืบวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 560.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริรัตน์ วัฒนกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 561.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เสาวนิตย์ ประคองสิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 562.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิภารัตน์ มะมิง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 563.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปวีณา แรงกล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 564.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณิชาภัทร สัญญี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 565.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เจนจิรา โคกเคียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 566.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชุติมา เฉลิมพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 567.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนิษฐา จำเริญพานิช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 568.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนันทา มาศอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 569.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปฐมาวดี พวงแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 570.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฐกมล หรสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
ลำดับที่ 571.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตฎาวรรณ์ จันทรเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
ลำดับที่ 572.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวคนธ์ หลักคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 573.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิตรติมา บัวรัตนกาญจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 574.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิชัย ส่องสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์เพื่อการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 575.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันดี ปิ่นแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 576.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภัทรายุทธ์ บุญอมร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 577.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อำพร แสงงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 578.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอมรรัตน์ คำเวียงสา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.ลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 579.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐปภัทร์ วรสถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 580.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิราวดี ศิริรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 581.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จงจิต ลีสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
ลำดับที่ 582.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรจิรา มะปรางค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรรมการ สกก.ศุภนิมิตไพรบึงจำกัด จ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 583.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุกิจ สิงห์สถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 584.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกนกวรรณ ทองตัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 585.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกพล กลำเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด
ลำดับที่ 586.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนฤพร อายุวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ศุภนิมิตรไพรบึงจำกัด
ลำดับที่ 587.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงษภัทร กุลบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไพรบึง จำกัด
ลำดับที่ 588.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย สุวรรณ บุญมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ศุภนิมิตไพรบึง จำกัด
ลำดับที่ 589.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายองอาจ สงวนพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 590.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวีศักดิ์ เหล่าสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 591.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธิติมา ศรีบุญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 592.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสัญญา อุดมฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 593.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจรัณญา วิชญอุปถัมภ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 594.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตติกาล อุตรพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 595.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปาณิสา ปริพนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 596.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกัมพล ทองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 597.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิติมาศ แขนโคกกรวด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 598.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววราพร ทองดีนอก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 599.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุชนารถ เกิดสมจิตต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทุ่งสง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 600.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพศาล ไม่เรียง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทุ่งสง
ลำดับที่ 601.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรเดช ดีสูงเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานอัยการสูงสุด
ลำดับที่ 602.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจีรภา ไพรมุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 603.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรศีรคำอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรรมการสดกศุภนิมิตไพรบึงจำกัดจศีรสะเกษ
ลำดับที่ 604.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุไรวรรณ รามทัศน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 605.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพนิดา แก้วมาเกิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีษะเกษ
ลำดับที่ 606.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทศพร พลีดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 607.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขวัญทิวา รูปสวย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 608.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรกัญญา สารทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรรมการสหกรณ์ศุภนิมิตไพรบึง ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 609.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรำพึง. ทรัพย์วิวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เคหสถานทรัพย์มั่นคงบางหลวงจำกั
ลำดับที่ 610.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้านายนายทองคำ. วงษ์พิทักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รองประธานสหกรณ์การรองประธานสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตไทยบึงจำกัด
ลำดับที่ 611.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีรภพ บัวจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 612.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิเชียร ฟื้นตน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 613.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภาณิตภัทร คงเมฆ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 614.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 615.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมุกดา ศรีวิรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษสงขลา
ลำดับที่ 616.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุดใจ ยินดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 617.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปราโมทย์ ปั่นเทพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 618.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอลิษา สุวรรณโณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
ลำดับที่ 619.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิโรจน์ พึ่งสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 620.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรัญญาพร เขียวอร่าม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 621.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจริญญา ทองคีรี และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18
ลำดับที่ 622.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิศมัย ชูรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
ลำดับที่ 623.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มัลลิกา ท้าวพา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
ลำดับที่ 624.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมัลลิกา ท้าวพา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด
ลำดับที่ 625.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สวุิช น้อยอิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 626.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปาวนันท์ ปราบงูเหลือม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 627.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอำนวยพร รัตนประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5
ลำดับที่ 628.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพบูลย์ จิรธานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 629.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริวิมล บุญจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 630.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกำพล​ รัตนประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่5
ลำดับที่ 631.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสวิท นอกพุดซา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 632.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมัย ปุมพิมาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 633.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสายชล ลือมั่นคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรนณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 634.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นภาพร พรหมดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 635.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมใจ ไชยรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 636.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพดล กระมุเ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักศึกษา
ลำดับที่ 637.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ขนิษฐา พันธ์สวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 638.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุกัญญา สุขจิตต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 639.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อาริสา ตัณฑจินนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 640.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลวรรณ ศรีจะบก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 641.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศรุต ศรีมากเปี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่ 642.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิริชัย วงษ์ปลั่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 643.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์เอม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด
ลำดับที่ 644.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐวรรณ พุทธเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน
ลำดับที่ 645.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกื้อกูลวงศ์ วัฒนาสกุลลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 646.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนทพล ทรงเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 647.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐาปะนีย์ วงศ์ผดุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 648.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กรรณิกา สุปิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ลำดับที่ 649.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมพร_บัวจันทร๋
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาเจาหมู่ที่9
ลำดับที่ 650.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ร้อยโท สายชล โพธิสิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ฯ จำกัด จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 651.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจักรพงษ์ ลิ้มรพีพงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 652.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรี เภาโพธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 653.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้านายวีรชาติ​ ป​ระสิทธิแสง​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​ชัยภูมิ​
ลำดับที่ 654.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวคณิตา เพ็ชรคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 655.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานิจ ศรีวงศ์ราช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 656.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุชิต เพิ่มผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่อเหล็ก จำกัด
ลำดับที่ 657.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัสน์นันท์ แก้วพินิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 658.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนิสา นนท์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัด
ลำดับที่ 659.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา มณีวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัด
ลำดับที่ 660.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอารีย์ บุญเชิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เลขานุการสหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัด
ลำดับที่ 661.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชลศิลป์ ทองทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เหรัญญิกสหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัด
ลำดับที่ 662.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสัมฤทธิ์ ชำนาญส่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รองประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัด
ลำดับที่ 663.
 ข้าพระพุทธเจ้า : คณะกรรมการดำเนินการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กองทุนสวนยางหน้าเหมน จำกัด
ลำดับที่ 664.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิเชียร เลิศไกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จำกัด
ลำดับที่ 665.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษณพงศ์ แวววงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รองประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จำกัด
ลำดับที่ 666.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุวรรณี สุรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เลขานุการสหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จำกัด
ลำดับที่ 667.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันเพ็ญ สิทธิสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เหรัญญิกสหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จำกัด
ลำดับที่ 668.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิตรลดา แม้นน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จำกัด
ลำดับที่ 669.
 ข้าพระพุทธเจ้า : คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กองทุนสวนยางสวนอาย จำกัด
ลำดับที่ 670.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิภา เมืองแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด
ลำดับที่ 671.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพรศักดิ์ อรุณจิตต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด
ลำดับที่ 672.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิตติวิริยะ ใจชื้น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 673.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉราพร เรืองสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 674.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรา ยะมก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 675.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิติภรณ์ สัจจมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 676.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุชิน กลิ่นแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 677.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีดา รอดนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 678.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิชัย ใจใหญ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 679.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเจนณรงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : บจกคูโบต้าจันทบุรี
ลำดับที่ 680.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา โพธิลักษณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : บ.ม.จ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลชูการ์คอร์ปอเรชั่น
ลำดับที่ 681.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวีศักดิ์ อสุชีวะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 682.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชพรรณ ฉ้งทับ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองคลัง
ลำดับที่ 683.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรี ทองดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 684.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายตระกูล สว่างอารมย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : จังหวัดชลบุรี สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด
ลำดับที่ 685.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สีนวล ทองยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 686.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชยุตม์ ซื่อบุญเกียรติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 687.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 688.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอาริญาภรณ์ ชัยรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด
ลำดับที่ 689.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวน้ำทิพย์ ปุยะพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด
ลำดับที่ 690.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ รักษากลิ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 691.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวสิริมา แสนศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จำกัด
ลำดับที่ 692.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า : นายเจษฎา ชูจักร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จำกัด
ลำดับที่ 693.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีรพงศ์ พรมมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินไพศาลี จำกัด
ลำดับที่ 694.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวโชติกา โพธิ์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 695.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เพ็ญไพรำ ทองแดง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด
ลำดับที่ 696.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 697.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญจญ​์​ณัฏฐ์​ วร​มา​เจริญ​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ร้านสหกรณ์​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​ชลบุรี​ จำกัด​
ลำดับที่ 698.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญญาภรณ์ โห่ศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรตาคลี จำกัด
ลำดับที่ 699.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอารีรัตน์ เพ็ญพันธ์นาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 700.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันวิสา สุทธิสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.หนองฮี
ลำดับที่ 701.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธณา บุญวัชราภัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 702.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤตพจน์ ไชโย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 703.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สดใส พลสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 704.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณิชากร บุญบุรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังวัดลำพูน
ลำดับที่ 705.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงษ์พันธ์ ขาวคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 706.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรันดร์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 707.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสิรธีร์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 708.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนดล มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียน
ลำดับที่ 709.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ด.ช.ธนพลธ์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียน
ลำดับที่ 710.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทา มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 711.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุภชัย มัธยมนันทน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 712.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชลธิชา มุ่งอ้อมกลาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ลำดับที่ 713.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธณกร เสนีย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรดอนทราย จำกัด
ลำดับที่ 714.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประชิต ตรีบุตรกี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพสต.บ้านเหล่าสามัคคี
ลำดับที่ 715.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมณฑา คันฉ่อง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตรัง
ลำดับที่ 716.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสกสรรค์ ไตรทิพย์ และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 717.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรจง ชัยขุนพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 718.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยะ คำปวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 719.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันดี ศรีภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 720.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดาพร พรหมช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 721.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรียาภรณ์ ลาภวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 722.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยุพาวดี. มุกติ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 723.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เบญจวรรณ ขุนเพ็ชร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 724.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรรณา ใหม่ละออ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 725.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศุภรดา ใจเย็น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 726.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนันทการ เตะแต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 727.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญชนก พุ่มโพธิ์คัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 728.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลักขณันต์ เจริญชีพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 729.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ชลธิชา หละวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เอกชน
ลำดับที่ 730.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นริศรา รื่นเริงใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด ชลบุรี
ลำดับที่ 731.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรวีวรรณ สุวิปาลวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 732.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรวรรณ หวันหล๊ะเบ๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 733.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา พัชรตระการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด
ลำดับที่ 734.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมพร แสนสิบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ
ลำดับที่ 735.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียราย
ลำดับที่ 736.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุกัญญา สุขจิตต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 737.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนงนุช บุญมีลาภ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบจำกัด
ลำดับที่ 738.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ประสิทธิ์ เงินชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบจำกัด
ลำดับที่ 739.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิไลลักษณ์ พิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบจำกัด อ.สตหีบ จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 740.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกานดา เที่ยงตรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 741.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาพร ตันสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 742.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชัยนันท์ บัวดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 743.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธิดารัตน์ ถมมาลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 744.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรา นุ่นสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 745.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธีรพงษ์ คนยืน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 746.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรลดา นาควิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 747.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางขัตติยา สันนะกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 748.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุเมธ ทองลิ้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 749.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธมลวรรณ อมรเดชาพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองการเจ้าหน้าที่
ลำดับที่ 750.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุมนา นาคแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 751.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยวุฒิ คงธนธรรมกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 752.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อลีนา บูหัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 753.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุกานดา เจียมจารุภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 754.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุดารัตน์ กุสสัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักานสหกรณ์จังหวัดสงลขา
ลำดับที่ 755.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณราทร สุวรรณกำจาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 756.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกนกอร แดงงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 757.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิภาดา เต็มพร้อม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 758.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุพัตรา ทองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 759.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ลัดดา บุญกล่อม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด
ลำดับที่ 760.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุปรีดา จันทรพิทักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 761.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร.ต.หญิงปาลฎา บุญสุริยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 762.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยุทธศาสตร์ ยะไว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดหาร
ลำดับที่ 763.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางภาวิณีย์ เพชรตีบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 764.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาวดี ภูมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 765.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุสรี สาเม๊าะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 766.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา รักแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 767.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเกศรา เกษมสุขจรัสแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 768.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเปมิกา กิ้มตั้น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 769.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมลสุข สุนทรเสนาะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 770.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธนัฏฐา เดชอรัญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 771.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายส ศักดิ์ บุญโยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 772.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิรักษ์ สมาธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 773.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 774.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย​ จงเจตน์​ มีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 775.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ประเสริฐ แสงวีระพันธุ์ศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน สหกรณ์ จังหวัด ตรัง
ลำดับที่ 776.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันต์ ทับอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 777.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย​ รูปเหลี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพสต. หนองแคน
ลำดับที่ 778.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณิชกานต์ น้ำเจ็ด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 779.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กิตติพร บุญปาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 780.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรัตน์...นามเทวี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์.จังหวัด.ตรัง
ลำดับที่ 781.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย.อภิรัตน์.นามเทวี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 782.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุคนธ์​ อินขัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 783.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววารินทร์ สุขการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 784.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.หญิง จุไรรัตน์ ชัยเดข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 785.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรวย. ภูมิชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 786.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ศิริวรรณ ชูตรัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 787.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธารทิพย์ ชูยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 788.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิราพร โปซิว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 789.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิภาวรรณ สัมพันธรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 790.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 791.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย วิทยา นิลตะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 792.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานะ เรืองประทีป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 793.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรนันท์ ขำณรงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 794.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จ.ส.ต.อรรถ รักษ์ชูชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 795.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.หญิง จุไรรัตน์ ชัยเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จัหวัดตรัง
ลำดับที่ 796.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุภาพร ทหารไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 797.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณิสา จันทร์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 798.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมนตกานต์ มะลิแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 799.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 800.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสงบ เย็นใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 801.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทิพย์ธัญญา หริณานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 802.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิ่นมนัส มณีประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 803.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วารินทร์ สุขการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 804.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พัชราพันธุ์ รุจิวีราพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 805.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิชัย ดำแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 806.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสิริลักษณ์ นวลขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 807.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิชกานต์ ชัยปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 808.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศิราวดี ศิริรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 809.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 810.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวโสภิญ​ จันทร์สุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 811.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบงกชธร เกษอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 812.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจินตนา ประเสริฐสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 813.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกันยกร ในพิพัฒน์พงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลำดับที่ 814.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 815.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประกาศิต สำเรียนรัมบ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 816.
 ข้าพระพุทธเจ้า : บาจรีย์ ศรีสารคาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 817.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพนิดา ประเสริฐสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สสอ.เมืองร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 818.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยลภิลักษณ์​ สุวรรณศิลป์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 819.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อมรรัตน์ เกื้อนุ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 820.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรียานุช เพชรช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 821.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จินตนา แก้วนุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 822.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย รอเฉด มะหมัดเบ็ญแสละ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน สหกรณ์ จังหวัด ตรัง
ลำดับที่ 823.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กุฎฐารัตน์ เพชรสุทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 824.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิมลภัณฑ์ ขวัญทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 825.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทิพย์รัตน์ แซ่ลี้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 826.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนัสริน เกษมสันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 827.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฉ่าฝอี ล่าเต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 828.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ณัฐวรรณ์ ละอองแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 829.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอุษณิภา อกอุ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ 830.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นส.เสาวลักษณ์ ขวัญแดง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 831.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงษ์พันธ์ สุรภกัดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 832.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพร นวลขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 833.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทัต ไชยสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 834.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพร้อม เพชรฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 835.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายขอม สังขานุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 836.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบุญพา เกื้อกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 837.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล บูรณ์ชนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 838.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยงยุทธ์ ศรีแก้วรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 839.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยงยุทธ ศรีรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 840.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ อินทะเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 841.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฐิน อารีกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 842.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรีย์ เต้งภู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 843.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุทธิรา รอดเพชร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 844.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย แต้มสีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 845.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทันธพร มั่นคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 846.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเตือนใจ ไกรปราบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 847.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสนั่น สุขย้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 848.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววราภรณ์ สีหะรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 849.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนาภรณ์ นวลแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 850.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย ทองชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 851.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวภาคย์ พักจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 852.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชิสา สุญาสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 853.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุดใจ ช่วยอักษร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 854.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระ เจริญชน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด
ลำดับที่ 855.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย ทีบลังก์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 856.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย ทับลังก์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 857.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณปภัช เผ่าวณิชย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 858.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.รัตนา ติ้นเส้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 859.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอาคม ประทุมพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 860.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุเมธ ทองลิ้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 861.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเบญญาภา ช่วยเนียม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 862.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรุจิรา อารยะผญาณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัดงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 863.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัย. ตุกวุ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 864.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 865.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนุชาธิป วรกาญจนานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 866.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญฤทธิ์ นุ้ยจินดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 867.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุธรรม พลบุญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกย.ทุ่งใหญ่พัฒนา จำกัด (จ.ตรัง)
ลำดับที่ 868.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจริยา นวลใย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : พนักงาน หจก.ช้างแสนการโยธา
ลำดับที่ 869.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรีนฤมิตร บุญธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อบต.ลิพัง
ลำดับที่ 870.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมปอง เหมือนตระกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 871.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เยาวเรศ โชติช่วง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 872.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิราพร ผ่องขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 873.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญพร เลิศแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 874.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวจีราพร แทนไทยสงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จ.ชลบุรี
ลำดับที่ 875.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จันทนา บุญสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 876.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเครือฟ้า​ สงเนียม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 877.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุฑามาศ แก้วจินดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 878.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรลดา นาควิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 879.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สวรส ถาวรสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังกวัดสงขลา
ลำดับที่ 880.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.น้ำผึ้ง สุทธิมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เกษตรกรสวนยาง
ลำดับที่ 881.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเบญญารัศม์ วาณิชย์โรจนากุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 882.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเศกสิทธิ์ บุญเอก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 883.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรทัย ศรีทวีกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้าง จำกัด
ลำดับที่ 884.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล กาญจนณรงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านคลองเขาล้อน จำกัด
ลำดับที่ 885.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พนิดา จิตระกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 886.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิราวรรณ กุมบุรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 887.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอารี กุมบุรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 888.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงศธร ศรีชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
ลำดับที่ 889.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางโสภา แก้ววิชิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 890.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิชาตา ซ่อนกลิ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 891.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเพ็ญศรี ไชยศรีขวัญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 892.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิรภา แก้วกับทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 893.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางออยใจ ศรีสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 894.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยยศ พุ่มเล็ก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักชลประทานที่16
ลำดับที่ 895.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนัยยะห์ อาแว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 896.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวต่วนนัยย๊ะ ส฿หลง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 897.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรพร มณีรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 898.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมาลินี โกมุทถาวร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 899.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเฟื่องลดา เพชรนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 900.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัญชลี อุดม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 901.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธิดา อ่อนเกลี้ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ระไมล์ จำกัด
ลำดับที่ 902.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววัฒนา สมัครเกษตรการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 903.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปุญญิสา ทองขวัญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้าง จำกัด
ลำดับที่ 904.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสวรส. ถาวรสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 905.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอมรรัตน์ แก้วไฝ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด
ลำดับที่ 906.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญพัฒน์ สอนวิสัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด
ลำดับที่ 907.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประยงค์ รักทองอิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด
ลำดับที่ 908.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอียด ประกอบพุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด
ลำดับที่ 909.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ประกาศิต สายสุพรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 910.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อุบล ศรีเกษตรกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 911.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฉลวย กัลยาศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์บางเหรียง
ลำดับที่ 912.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วาสนา โสพิกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 913.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เสกชัย.สุขเกษม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางกรณียง
ลำดับที่ 914.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพเจ้า นายประดงค์ แก้วรุ่งเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อยจำกัด
ลำดับที่ 915.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เกิดศิริ บุญมะโน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบางเหรียง จำกัด
ลำดับที่ 916.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกฤติยา จงวัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 917.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธนวรรณ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักศึกษา
ลำดับที่ 918.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฎฐา ขวัญพรมสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด
ลำดับที่ 919.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมนึก ขวัญพรมสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด
ลำดับที่ 920.
 ข้าพระพุทธเจ้า : บุญเหลือ เหม่งเวหา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 921.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จักษ์ เรืองโรจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 922.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ลำพึง เมนไทยสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 923.
 ข้าพระพุทธเจ้า : คงศักดิ์ อ่อนสำลื
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 924.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรพจน์ วิเศษสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 925.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุริยา มูลสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี
ลำดับที่ 926.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เบญจมาศ อ่อนสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 927.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 928.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอนุตรา ทองหาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 929.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมภพ ประหลาดเนตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 930.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริลักษณ์ วาสยศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 931.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย แจงกลาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 932.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาณี ทับเอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 933.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอัญญาณี ปานยิ้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 934.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพย์หทัย ด้วงภู่ทิม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 935.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกวลิน สิงห์เปรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 936.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายตั้งปณิธาน สนมฉ่ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 937.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภาณุพันธ์ พรหมศิลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 938.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนวัฒน์ บุญดัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 939.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบัญชา ปานทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 940.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.เอนก วงศ์โห้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 941.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิริชัย เหรียญทองชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 942.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมเกียรติ ป้อมปราการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 943.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิไลรัตน์ จันตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 944.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิโรจน์ ทองเทศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 945.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจำเริญ จันทร์รุ่งเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 946.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศุภเชษฐ์ เขียวฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 947.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายดิเรก กลิ่นเกตุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 948.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพงษ์ จันทร์สุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 949.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยิ่งยศ ไชยงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 950.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิคม เร่งเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 951.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนนทวัฒน์ บัวนวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 952.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ คงบุญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 953.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกษม ไทยานุสรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 954.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลมัย กุณวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 955.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย จีนย้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 956.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทวน วิรัชลาภ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 957.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปาริกชาต จุ้ยแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 958.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทองเปลว เอี่ยมต่อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 959.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางดรุณี เอี่ยมต่อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 960.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพิ่มศิริ น้อยหัวหาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 961.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรหาร ทองทำนุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 962.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุไร มาให้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 963.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเฉลิมพร ประถม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 964.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุจิตรา น้อยมณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 965.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอมรรัตน์ นาคธูป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 966.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรี ภูมินทร์ ยิ้มสามเสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 967.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระ โกมลบุณย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 968.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเปรียบดาว เหล็กสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 969.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพนิจ เงินทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 970.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถนัด อ่วมพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 971.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเฉลิมชัย จาดศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 972.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัชชพล รัตนเสถียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 973.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปรัศนี เชื้ออ่ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 974.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทธิพงษ์ รัตนเสถียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 975.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย บัวเผื่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 976.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีรพงษ์ พูลพัฒนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคอรุม จำกัด
ลำดับที่ 977.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุทินา คำเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 978.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรสรร แก่นจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 979.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนภัทร ก้อนอาทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 980.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมเกียรติ ศรีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 981.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณิศา สังข์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธานจำกัด
ลำดับที่ 982.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณิศา สังข์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธานจำกัด
ลำดับที่ 983.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไว โฉมอุภัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธานจำกัด
ลำดับที่ 984.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันเพ็ญ ก้อนคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 985.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมิตร ทองชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 986.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสนอ บุญบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 987.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทศพร บุญมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จำกัด
ลำดับที่ 988.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 989.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกีรติญา ไชยลังกา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 990.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอนก ชื่นใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 991.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา ชำนาญยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 992.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลลักษณ์ บุญศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 993.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อภิรดี อภิธนัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 994.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฤทัยรัตน์ ธนชิตชัยกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน จำกัด
ลำดับที่ 995.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุดใจ ทองฉิม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน จำกัด
ลำดับที่ 996.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุฑาทิพย์ พรมขัดดุก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 997.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจารึก สุวรรณกาญจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน
ลำดับที่ 998.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วินัส เชียรวิทยาคุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพิธาน
ลำดับที่ 999.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลลักษณ์ บุศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเขียงราย
ลำดับที่ 1000.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิชญา วิชัยปะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1001.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวคุณน้อง มอญเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1002.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวัฒน์ บุญช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์กลุ่มพิธานฯจำกัด
ลำดับที่ 1003.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1004.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐวิรินญา แก้ววิมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1005.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมิ่งขวัญ ราชาคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 1006.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนาราภัทร ไชยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1007.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วิไลพร ขันแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1008.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปาจรีย์ มธุรสาทิส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1009.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมคิด ดอนชับ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1010.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒินันท์ นันทะวิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1011.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาภรณ์ ธิชาญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1012.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1013.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมคิด ดอนชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1014.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐฐยา คำโป่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1015.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปุญชรัสมิ์ จำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1016.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเบญจมาภรณ์ ทะเรือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1017.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอาคม โยริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1018.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิไลพร ขันแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1019.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนัทธิดาภรณ์ กระจ่างอนุวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1020.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัช ทิศา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1021.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธาทิพย์ ปาเตียง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1022.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุวรี กิยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1023.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเยาวภา ศรีวิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1024.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาริณี ฟูนัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1025.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กิตติไกร ไชยเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1026.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสหวัฒน์ กาบแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1027.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจวงจันทร์ พิงคะสัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1028.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธัญญรัตน์ โพธิตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1029.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเจริญชัย เชื้อสะอาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1030.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรารถนา ทำทาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1031.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสรายุทธ ทอนช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1032.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จวงจันทร์ พิงคะสัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1033.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กัลนาณี เตจ๊
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1034.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดรรชนี ปันทะลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงายสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1035.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิพัฒน์ วงค์ริน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1036.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐิติวรดา วงศ์ขัติย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1037.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรี มาลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1038.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิทยา เรียบร้อยกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1039.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวโสละดา หะวัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1040.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลฎาภา จันทร์ดีมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1041.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรธัช อินทรแสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1042.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วาสนา สบบง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1043.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิชิต ภูกัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1044.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.จารุณี ทายะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1045.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมงคล กันทะเตียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ลำดับที่ 1046.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนันทกร เชื้อเมืองพาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1047.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันวิสาข์ คงมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1048.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐวรรณ หมื่นปัญญา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1049.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิชชุดา กาญจนศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 1050.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญญ์วรา ทาศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1051.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรวลี ด่านสถาปนาพงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1052.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธัชนนท์ ก๋าละ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1053.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเฉลิมพร วงศ์จักร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1054.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสวัสดิ์ รมภิรันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1055.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสายพิรุณ ช่างฆ้อง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1056.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัชราพร ตรองจิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ อบจ.ศรีสะเกษ
ลำดับที่ 1057.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญาณัฐ หมานมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 1058.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมลฤดี ยอดระบำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1059.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1060.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ราชิต พุทธกนิษฐกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 1061.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอามลยา อ้อยอินทรนิล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1062.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฮารีย์ บิลยะแม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1063.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฟารีดา หมัดอาด้ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1064.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนวย ธรรมโชตัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1065.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันต์ สวยงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1066.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภาณุเกียรติ เรืองแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1067.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายแปลก ดำแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1068.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประเสริฐ ธรรมนิยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1069.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิมหลี โต๊ะแสะโต๊ะเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1070.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิพัฒน์ รัตนชล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1071.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพีระยุทธ ฤทธิ์โต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1072.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิชัย นะฮา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1073.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายน่าเสด หมัดอาด้ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1074.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติภาภรณ์ แซ่หว่อง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1075.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลัดดาวรรณ เพชรฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1076.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุรี หมัดยูโส๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1077.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมณี แก้วรัตนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1078.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทวดี ขวัญสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1079.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิภพ ชูธรรมรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์รถเล็กหาดใหญ่ จำกัด
ลำดับที่ 1080.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญชริญา พาทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
ลำดับที่ 1081.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กิตติพร กุฎีพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
ลำดับที่ 1082.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย วุฒินันท์ คำบ้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
ลำดับที่ 1083.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรีวรรณ คำเบ้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1084.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จุฑารัตน์ บัวศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1085.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิรัตน์ เกาะแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1086.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกฤษณา แดงขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1087.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุจารี ธาตุมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1088.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรุจิรา ขำพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1089.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประคิ่น โททอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1090.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาพร พรมแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1091.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัชชัย รักษ์รอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1092.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิรฌา เทพวารินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1093.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมมารถ แสนเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1094.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุฑามาศ สุวรรณบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1095.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประมุกข์ ทองนอก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1096.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจงดี คันธานุกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1097.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพยุงศักดิ์ มณีวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1098.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพบูรณ์ สินภูมิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1099.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนันทา สิงห์นันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ 1100.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.นริศรา วงษ์ลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
ลำดับที่ 1101.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเกศสิริ พูลช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1102.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนาธิป อินฟากท่า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1103.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิมล ศรีรักษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1104.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุจินันท์ คำอ้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากท่า
ลำดับที่ 1105.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางคไนึง..หล้ามา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากทท่า
ลำดับที่ 1106.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกียรติศักดิ์ ทาย่อม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์นิคมฟากท่า จำกัด
ลำดับที่ 1107.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมพ์ชนก ตาลตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรร์
ลำดับที่ 1108.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกิรณา อุสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
ลำดับที่ 1109.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิชิต วันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จำกัด
ลำดับที่ 1110.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวนทอง อ่อนอก พร้อมครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.สต.บ้านขี้เหล็ก
ลำดับที่ 1111.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเนาวรัตน์ พัฒนะแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า
ลำดับที่ 1112.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฐิติมา หลวงจู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 1113.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกานต๋พงษ์ ฐิติชัยธนาภัทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : NKH
ลำดับที่ 1114.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรุณี เมืองกาญจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1115.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประภัสสร กับปา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1116.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชมบุญ กุณฑลรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1117.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันจิรา เพ็งสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1118.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสร้อยศิรินทร์ ตะกรุดแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1119.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิภา พันรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : -
ลำดับที่ 1120.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุชา บุญสอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 1121.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จันทร์จิรา สมบุญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 1122.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธนัฎฐา ประชิดเขตต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 1123.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิราวรรณ คงชาตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 1124.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุภาพ เกิดบุญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 1125.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญหทัย สุวัฒกุล และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 1126.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญหทัย สุวัฒกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 1127.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภัสรา รถทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองคลัง
ลำดับที่ 1128.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางษญาฎา แก้วงามสอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กสส.2
ลำดับที่ 1129.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว บิณฑจอมีน ทิ้งอัตตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : มูลนิธิสวนแก้ว
ลำดับที่ 1130.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลำอ้อย จุทะนันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ร.พ.ศรีสมเด็จ
ลำดับที่ 1131.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพวงเพชร แสงสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสาธารณจังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 1132.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนันท์ทิดา ประภาเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1133.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปทุมพร แจ่มยวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1134.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1135.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอวยพร จงสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1136.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุนีย์ บ่อเกิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1137.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสกุลรัตน์ ประเสริฐผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1138.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุไรวรรณ สามงามนุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1139.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิริโสภา เหลืองไพบูลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1140.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิริพร เพิ่มผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1141.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรุ่งฤดี พรรณใจธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1142.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอนุสรณ์ แข่งขัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1143.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐกฤต สว่างเนตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1144.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางไพรินทร์ วงศ์วัชรมงคล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1145.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันทนา ไชยกิตติโสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1146.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญญรัตน์ ศรีทองพิมพ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1147.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุมลทิพย์ ภุมรินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1148.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุกัญญา กุลโย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1149.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรสา ทองแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1150.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย บุญทวีบรรจง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1151.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1152.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมิตานัน สีมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1153.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิริพร สีสันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1154.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทิมา ทองปลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1155.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประไพ รัตนวราหะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1156.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเพ็ญศรี เทียนทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1157.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพินิดา พันธุ์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1158.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเตือนตา แสงสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1159.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเยาวลักษณ์ จักขุจันทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1160.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางโสภา วงศ์สามี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1161.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา เท่าเทียม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1162.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจินตนา สืบใหม่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1163.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางยุพิน โมกขพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1164.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางยุพยง นาคะศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1165.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอุไร เครือวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1166.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางแสงอรุณ ทองทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1167.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศรีสวัสดิ์ พิสนาท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1168.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทร จิตดำรงค์ขันติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1169.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุฑาพันธ์ พฤทธิ์มนตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1170.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุภาพ บัวเกตุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1171.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางระพี กาญจนานุรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1172.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันษา สรสนิท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1173.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชูศรี สุขกรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1174.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางหัสณา เทพหัสดินณ อยุธยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1175.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมร สงบจิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1176.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรุณี วรรณเกษม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1177.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิรวัฒน์ ยังพะกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1178.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญจน์รัตน์ สงวนศักดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1179.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิริพร อารีย์กิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1180.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมังกร อารีย์กิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1181.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกนกพร ฤทธิ์เขียว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1182.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรี ภางาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1183.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรัล ศรีประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1184.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมบูรณ์ กันหะเสลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1185.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมนัสนันท์ คำชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1186.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรีนวล คำชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1187.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมัย สามงามนุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1188.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอัญชลี เท่าเทียม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1189.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมจิตร สีสันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1190.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเทวินทร์ ศรแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานตรวจบัญชีสกรณ์ที่ 10 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 1191.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอำพรรณ พวงแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1192.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุดใจ เครือวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1193.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางณภัทร ลอยเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1194.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกันยา ภูธนประยูร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1195.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนัฏฐิณี ธรรมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1196.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรินทร์ โสภณแพทย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1197.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางคมขำ โพธิ์ศรีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1198.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกรินทร์ แสงมาลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1199.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสำลี แม้นเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1200.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมลักษณ์ จำนงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1201.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประนอม โพธิ์สัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1202.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายดำหริ โพธิ์เงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1203.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุนีย์ อ่องจุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1204.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปุญญิสา ยอดดำเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1205.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภักดี กากะนิก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1206.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรสา ประยูรหงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1207.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศรีนุช พิริยะเมธี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1208.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนา ศรีษะคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1209.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัชนี วัฒนะแย้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1210.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเกษวณิชย์ รอดวัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1211.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจงรักษ์ ภุมรินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1212.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประกอบ กล่อมจิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1213.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพล ขุนเที่ยงธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1214.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนา เมยไธสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1215.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมัย ดอกรัก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1216.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรุจาภา สุพรส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1217.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบุญนาค ขุนเที่ยงธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1218.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิรัญญา ชุณหภัทรกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1219.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมศรี จักรายุทธ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1220.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภรียะ เลื่อนพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1221.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมจิตร บุญประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1222.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางณัฎฐนันท์ นออินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1223.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชัชนีย์ ศรีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1224.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิภา เชียงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1225.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัชชัย ไชยกิตติโสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1226.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุปราณี พันธุ์ศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1227.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อยใจ เอมะสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1228.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบังอร รัตนากร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1229.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมจิตต์ แม้นเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1230.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิฑูรย์ นิสสัยดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1231.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทวี สุขสาระพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1232.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนาจ กันหะเสลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1233.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญญา เลี่ยนเครือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1234.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิชดา กาญจนถวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1235.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชนิษฐา ศรีสุวรรณพานิช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1236.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมบูรณ์ พุฒิจุน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1237.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสงัด ชวนขยัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1238.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรวม โพธิ์เงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1239.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทองดำ ทองทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1240.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิชัย กาญจนสุธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1241.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุกัญญา รักข้าเกิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1242.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวใจทิพย์ สาลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด
ลำดับที่ 1243.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยา เพชรสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
ลำดับที่ 1244.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาพร อนุเชษฐ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต.ธกส.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1245.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประเสิรฐ. คงสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ส.ก.ต. ธกส. สงขลาจำกัด
ลำดับที่ 1246.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรวัฒน์ โขมพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการ สกต สงขลา
ลำดับที่ 1247.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุชาติ แสงมณีประดับ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ส.ก.ต.สงขลา
ลำดับที่ 1248.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยศพงศ์ ถิระวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส สงขลาจำกัด
ลำดับที่ 1249.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญชัย พรุเพชรแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการ ส.ก.ต.จ.สงขลา
ลำดับที่ 1250.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กาญจนา สุระกำแหง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1251.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพรัตน์ ยุทธไกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1252.
 ข้าพระพุทธเจ้า : โศภิษฐา ศรีสอาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียนวิทยาลัยกาญจนาภิเษกช่างทองหลวง
ลำดับที่ 1253.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุพร บัวแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส. สงขลาจำกัด
ลำดับที่ 1254.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนิศรา ศรีจันทึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
ลำดับที่ 1255.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย เผียน แก้วคงสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้าธกส.หาดใหญ่ จํากัด
ลำดับที่ 1256.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาง อำไพ จันทมณีโชต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์
ลำดับที่ 1257.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเพ็ญพัตรา สุวรรณโก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1258.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เยาวดี เอียดชะตา และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
ลำดับที่ 1259.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายดอน แก้วรัตนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ส.ก.ต.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1260.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วสันต์ เอี่ยมสอาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.ศบบ.จำกัด
ลำดับที่ 1261.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมณีรตน์ สุเฌอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 1262.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ภรณ์ทิพย์ ดำแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1263.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวันดี บิลหละ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1264.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพงค์​ พวงเพ็ชร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต.สงขลา​ จำกัด
ลำดับที่ 1265.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุไหรยา สุริวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต.สงขลา
ลำดับที่ 1266.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทวิกรณ์ กาญจนแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1267.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสกสรรค์ จงเจริญรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1268.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิตรกานติ์ ศรประสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต. สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1269.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อธิยา หวันแดหวา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1270.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อัญชรีย์ ทองมะลิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1271.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางระเบียบ พลจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 1272.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรเศรษฐฺ์ โพธิ์พันธฺุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 1273.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิภารัตน์ เดชบุญญาภิชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 1274.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประภาศิริ อุบลสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1275.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงษ์เทพ อินทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1276.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชลธิชา ศรีจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1277.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงษภัทร เมฆไหว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1278.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสิรินาถ มีเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1279.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางภัทรวดี สินธุอุไร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1280.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.บุณยวีร์ จิตชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1281.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กุลิสรา สว่างศิลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1282.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายแพทย์วีระวุฒิ มิ่งขวัญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1283.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกนกวรรณ ขำฉา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สมาชิก สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1284.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิไลวรรณ จันทรสุกรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1285.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวราพร จันทร์ศรีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1286.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นพ.ชาญ พานิชวัฒนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1287.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางผุสดี ปิติพรณรงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1288.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิริลักษณ์ วรรณละเอียด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1289.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ศิริญญา จันทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สมาชิก สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1290.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทณา อิ่มอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1291.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ดุสิตรา ทองศรีจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด
ลำดับที่ 1292.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางน้ำเค็ม คำเพ็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1293.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลัดดาวรรณ์ จรรยานะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1294.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนรารักษ์ อยู่เกิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1295.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัชชัย อินสอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1296.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพนิตนาฎ โชคดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1297.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.จิรชยา อ่อนอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สมาชิก สอ.รพ.อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1298.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทองม้วน พันรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : -
ลำดับที่ 1299.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปฐมพร สุทธนากร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 1300.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิไลลักษณ์ ทองมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1301.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพนธ์ เตชะรัตนวิบูลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สไต.ธกส.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1302.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สันติชัย สะระยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1303.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุดารัตน์ สุขสำราญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1304.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางขวัญเรือน พันธ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 1305.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย นักว่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต ธกส สงขลาจำกัด
ลำดับที่ 1306.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชวรินทร์ ชอบงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค่า ธ.ก.ส. สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1307.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมมิตร นพวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1308.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนตรี ซุ่นห้วน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : บ่อน้ำยาง ณิชกมล
ลำดับที่ 1309.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรภากัญ ถาวรจิรชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สมาชิกสกต. จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 1310.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกนกทิพย์ ศรีชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 1311.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอักษรภัค บัวศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ร.พ.จตุรพัตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 1312.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ณัฐพล สุวรรณกาญจน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1313.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลวรรณ เพชรบุรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 1314.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย อภินันท์ ชัยชนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สกต.สงขลา จำกัด
ลำดับที่ 1315.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุพิชชา ช่างถม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 1316.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐพงษ์ คงทอง และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
ลำดับที่ 1317.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิโรทัย ขำคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 1318.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุฑารัตน์ จันทะวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1319.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เมธปิยา ไชยยืน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1320.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชูเกียรติ กาญจนสุคนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1321.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสายน้ำผึ้ง ภู่ทิม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1322.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาญชัย กาญจนสุคนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1323.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบัญชา พรจันทึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1324.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจีราพร เกตกลางดอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1325.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกรรณิกา เมฆฉาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1326.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิริชัย พวกจันทึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1327.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิชัย เบ้าจันทึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1328.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเสาวภา ฉายมะเริง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1329.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมิทธฺ์ ฉายมะเริง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1330.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกาญจนา กาญจนสุคนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1331.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิตติศักดิ์ สมณะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1332.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุพัตร เจริญศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1333.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกุลชัย เดียงขุนทด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1334.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสำราญ แสกขุนทด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1335.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุพิศพร เจิมจอหอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1336.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สายสมร ทาจันทึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1337.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาวสาวภาวิณี เชาวัล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1338.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอัครพล กาบขุนทด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1339.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวสุพล ศรีธิคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1340.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกชัย แซ่ตัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1341.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย ฝอดสูงเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1342.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิษฐา พวนขุนทด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1343.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนภาพร รุ่งเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1344.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.นงคราญ ไขโพธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมด่านขุนทด จำกัด
ลำดับที่ 1345.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกนกกาญจน์​ แก้วหลำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์​ผู้ใช้​น้ำ​สถานี​สูบน้ำ​ด้วย​ไฟฟ้า​บ้าน​วัง​พะเน​ี​ยด​ จำกัด​
ลำดับที่ 1346.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เนาวรัตน์ เรืองศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1347.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเชน นิลมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1348.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร.ต. วิโรจน์ เตจะสร้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1349.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นายนิวัฒน์ มั่งมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พิชัยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1350.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุธี ขันทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 1351.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวกร แดงแม่พูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1352.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางดาวเรือง แก้วกุลศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1353.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสศิธารี เพ็ชรเอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1354.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ ฉิมเลี้ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1355.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมิตร ฉิมเลี้ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1356.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุเทพ คำศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1357.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทุม คงนุ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1358.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธาสินี แดงแม่พูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1359.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัชชัย คำจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1360.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรัณยู สืบจ้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1361.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอุมาพร พลูใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1362.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญชนก เมืองก้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1363.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุกัญญา แก้วเปี้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1364.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ วันแว่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1365.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอินทิราภรณ์ คำจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1366.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพนม แก้วกุลศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1367.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกาญจนา มีรอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1368.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุพัชฌาย์ คำบุญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1369.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรุณรัตน์ จิ๋วอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1370.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชรพล มั่นถึง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1371.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธลอ แตงกวา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1372.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสวก ผาคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1373.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญพิศุ เพ็ชรศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1374.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุมาลี จันทร์ราช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 1375.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรทัย สำเภาทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1376.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิราวัฒน์ นุ่มมีชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1377.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวิม เขียวขำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1378.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปราสาท ฤกษ์ดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1379.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิคม มีรอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1380.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรำพัน ขำในเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1381.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุบล ภวันตุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1382.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเนาวรัตน์ แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1383.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธรรมนูญ จุ้ยสีแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1384.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิตยา พรมฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1385.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมเกียรติ มีรอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1386.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิจิตรา เรืองจันทร์โต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1387.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญแทน บัวจำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 1388.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลิวัน ขันเพ็ชร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1389.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเครือวัลย์ จันทร์มี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1390.
 ข้าพระพุทธเจ้า : แพทย์หญิงโสภาวรรณ จิตกันยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สถาบันฯ,องค์กรปกครอง,หน่วยงาน,โรงพยาบาล
ลำดับที่ 1391.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วจีพร เพชรสุก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ลำดับที่ 1392.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิมลรัตน์ สุวรรณไตรย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.ดอนตาล
ลำดับที่ 1393.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัจฉรียา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1394.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สถาวร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง
ลำดับที่ 1395.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปรียาภรณ์ ปินจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด
ลำดับที่ 1396.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพฑูรย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1397.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1398.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายแปลก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1399.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมนึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1400.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมาโนช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1401.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเจสินี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1402.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอนุกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1403.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนวลจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1404.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวหนึ่งฤทัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1405.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวริศรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1406.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชลิตตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1407.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1408.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกุศล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1409.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภรณีนิภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1410.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุชิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1411.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเฉียบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1412.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1413.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจำนงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1414.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1415.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวลีพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1416.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสิริกมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1417.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุวภัทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1418.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเตือนใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรท่าม่วง จำกัด
ลำดับที่ 1419.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐปภัทร์ วรสถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5
ลำดับที่ 1420.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอาภรณ์ รัตนสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 1421.
 ข้าพระพุทธเจ้า : บัญญัติ วุฒิธา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 1422.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น้ำผึ้ง พุ่มมาก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองการเจ้าหน้าที่้
ลำดับที่ 1423.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุชาติ ทวิชัยมงคล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : หน่วยราชการสำนักพระราชวัง & สำนักรักษาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ลำดับที่ 1424.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.อรวรรณ วรรณศิลป์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 1425.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อัฐพร กิจนิธิวรวริศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
ลำดับที่ 1426.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนตรี สกุลเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตาล
ลำดับที่ 1427.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัย ทองผา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.สต.บ้านสานแว้
ลำดับที่ 1428.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาบบุญมี หิมะคุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงพยาบาลหนองสูง
ลำดับที่ 1429.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพรพิชิต กองโฮม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2
ลำดับที่ 1430.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพสิทธิ์ จันปุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.สต.บ้านค้อ
ลำดับที่ 1431.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนันทิวา วรชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : รพ.หว้านใหญ่