ทรงพระเจริญขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร 552 ราย

รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร
ลำดับที่ 1.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 2.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา พันธุ์วา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 3.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 4.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉัตรพงษ์ เฉยไสย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อบ.ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 5.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขวัญประภา สุวรรณคูหา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 6.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประนอม หมีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 7.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. จอมขวัญ สงบกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 8.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิรินทร์ทิพย์ นาคสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 9.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 10.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลลิตา โพธิ์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 11.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา เนียมสูงเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 12.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภาดา ไผ่โสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 13.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพีระพล ดวงณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 14.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศรุต บำรุงศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 15.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุชาติ แจ่มจำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 16.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจอมชัย รอดทัดทาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 17.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วัชรี ทัสสะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 18.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชราภรณ์ เจริญธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
ลำดับที่ 19.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพันธ์ เสาวภาคสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 20.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรอซนานี สันหมุด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : งานตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 21.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิชญา เหมกระศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 22.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศุภากร รุ่งศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 23.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ยุพเรศ จุ้งเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 24.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิทยา วัฒนวิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 25.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพยวรรณ์ ฤทธิ์เย็น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 26.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบัวไร ภูสีนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 27.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติมันต์ มะลาชาลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 28.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณวิมล มลการนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 29.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ส.อ.ผดุงเดช บุญสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 30.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประเสริฐ เขียนสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 31.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเยาวดี บุญประสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 32.
 ข้าพระพุทธเจ้า : แววตา วงษ์สุวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 33.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิพล พลรักษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 34.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรนุช จ้อยเจือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 35.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นฤมล ช่วยละแม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 36.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนงนุช อินทยารัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 37.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 38.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัชชา แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 39.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเรืองฤทธิ์ ถิตย์พงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 40.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรุณวรรณ ถาวรวานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 41.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิรชฎา ศิริสุทธากุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 42.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิรานุช เชื้อไพบูลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 43.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 44.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤตกร มูลคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 45.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาสจินตนา ภูเขียวศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 46.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 47.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 48.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญภา แสนหอม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 49.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิจิตรา นามนไสย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 50.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัชรี ไปพบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 51.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัชรี ไปพบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 52.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรวัจน์ ปานะสุทธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 53.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ส.ต.ต.หญิงศุภางค์ วันชูเพลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ?
ลำดับที่ 54.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเพียงพิศ โสภิพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 55.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมหวัง เพ็งลุน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 56.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไก่แก้ว จัตุรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 57.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิตราภณ สกุลซ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 58.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว จิตราภณ สกุลซ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 59.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคเชรวิทย์ ชะตะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 60.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมศรี คนมั่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 61.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคเชนวิทย์ ชะตะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 62.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางคณิดา กิติพรพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 63.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภารดี รัตนมุลตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 64.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรรณี ดวงจันทร์ทิพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 65.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัลยวรรธน์​ ภูพิมสันต์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสห​กรณ์จังหวั​ดกาฬสินธุ์​
ลำดับที่ 66.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณวิไล ไชยมัฌชิม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 67.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกันต์กนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 68.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอันธิกา เลิศโอสถ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 69.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุกัญญา แน่นอุดร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 70.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุกูล สังข์ศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 71.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐกานต์ วงศ์ตุ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 72.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา สายสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 73.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดารัตน์ แสงเมล์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 74.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรทัย สันเทพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 75.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา สายสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 76.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสนธิกาญจน์ นาถ้ำนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 77.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกพันธ์ พวงคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 78.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอภิญญา จันทรวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 79.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฐิติรัตน์ จงเอกวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 80.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอุไรวรรณ บรรณสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 81.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 82.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุบล เดชอุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 83.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 84.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพริทพย์ สุนทรศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 85.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรเจิด สาดเณร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 86.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนต์ตรี ภูสินเตชภัสส์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 87.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรี โฮ้คร้าม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 88.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวดล ภิบาลทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 89.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฏฐา กองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 90.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกรียงศักดิ์ หางนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก
ลำดับที่ 91.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ประไพ คำคล้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 92.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชมัยพร ช่วยมั่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 93.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมาลัย ศรีบุญยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 94.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณเพชรดา สายแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 95.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถาพร ณ นคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 96.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพล ด้วงคำจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 97.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทินกร ตรีเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 98.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรัชญ์วรุต ธีรวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 99.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรรณราย ยินสูตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 100.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมะสุกรี ยุนุ๊
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 101.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปัทมา อนุสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 102.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุรียาตี ยูโซะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 103.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจีรพรรณ์ นิลแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 104.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางยุพาภรณ์ นาทุม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 105.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนเศรษฐ ภู่พงศ์ไพบูลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 106.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปานทิพย์ จันทร์แจ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 107.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุสรณ์ ศรีนาราง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 108.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรณฉัตร เครือวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 109.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุจิตรา ฆารเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 110.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ บุญสมภพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 111.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชพร อินธิวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 112.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอัจราพร ภักดีฉนวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 113.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวกร ศรีภักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 114.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสหนณ ชัยจรินันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 115.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุธาทิพย์ สัจจมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ชะอำ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 116.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมัณฑนา พุทธสัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 117.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพรัตน์ ร่วมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนคนนายก
ลำดับที่ 118.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุวรรณี ชนะพิมพ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 119.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.พัทธนันท์ ธนาฐิตินันทน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 120.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภาณี พูนดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 121.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพิชฌม์โชติ เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 122.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนะวิทย์ ชูทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 123.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจินดา เกตุเรน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 124.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุสรา ซูสารอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 125.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานัส แตบาตู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 126.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนกฤต สุธรรม และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 127.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอังคณา โคตรบังคม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 128.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางญาณวรรณ เปรมกมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 129.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สูโพธิ(์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 130.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจงรัก. ยังพลขันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 131.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ วิสิทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 132.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนัสนันท์ ตันเสียงสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 133.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนัสนันท์ ตันเสียงสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 134.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณวิมล สุริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 135.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอาริตา วิศพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 136.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุเมธา สืบชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 137.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมคิด งามดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 138.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอัชฌา สุวรรณนิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหดรณ์
ลำดับที่ 139.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิภา มีทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 140.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อุไรรัตน์ พรหมหนู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 141.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรสิทธิ์ ศรีมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 142.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมรัก ขันทร์ตะลิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 143.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทวน บัวชา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 144.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษณะ มาเทียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 145.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สกันดาเรีย แวมายิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 146.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัญชนา สิรสิทธิ์สืบเชื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 147.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทรงพล จอมประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 148.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต คำเพ็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 149.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยนาม นันทภาณุวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 150.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 151.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.รุ่งฤทัย ทองเณร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 152.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ผศ.ชัชพล เกษวิริยะกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 153.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 154.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธารา น่วมศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 155.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวีศักดิ์ จารุชาต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 156.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.วิวัฒชัย หล่มศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 157.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 158.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 159.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัชนินทร์ ทองช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ลำดับที่ 160.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เปมิกา มันทากาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 161.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 162.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจักรกฤษณ์ จุมพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 163.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานะชัย สังข์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 164.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิทักษ์ สุพรรณวรรษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหสัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 165.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกุลรศิ จำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 166.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุไรรัตน์ ทองนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 167.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 168.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด
ลำดับที่ 169.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิชัย กิ่งช้าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 170.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายน้ำนอง คำสวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 171.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเหลียง เมืองเสือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 172.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมยศ มารอด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 173.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประจวบ จันทร์แย้มสงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 174.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมหวัง เกิดแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 175.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรุ่ง คำพึ่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 176.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิตติพร อยู่อ่ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 177.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจะเร เพ็งบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 178.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิริวัฒน์ คำสวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 179.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวาสนา พลานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 180.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนาจ บัวผัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 181.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบานเย็น กิ่งช้าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 182.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ เมืองเสือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 183.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสยาม ปรีชา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 184.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมยุรา คำสวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด
ลำดับที่ 185.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรจนา สวัสดิ์จิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 186.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีรชาติ ประสิทธิแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 187.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอกเสาวศักดิ ชินโชติกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 188.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณิชาภา สอนสุรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 189.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัศยธรณ์ พรมประเทศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 190.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเฉลิม นวมนิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 191.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต เพลียสำบ้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 192.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุธิดา แซ่โง้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 193.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธาสินี แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 194.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฏฐชัย บุตรเดี้ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 195.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรทิพย์ คำสูน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 196.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญเทียน สารทรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชนทั่วไป
ลำดับที่ 197.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธงชัย มณีโชติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 198.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรุ่งนะภา ธงพิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 199.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรุ่งนะภา ธงพิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 200.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันต์ ใจอิ่นแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 201.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชาลีติ เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 202.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิลาวัล บัวน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 203.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิลาวัล บัวน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 204.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ณัฐสิริ อุดมพฤกษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 205.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรพีพร ตันประภาส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 206.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมมารถ แสนเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 207.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุมาพร จันทรมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 208.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศรีโพธิ์ อินทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 209.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนันทนิตย์ มานพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 210.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจารุนีย์ สงอุปการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 211.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปนัดดา ชะรอยนุช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 212.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุพัฒ หมายเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน
ลำดับที่ 213.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอ้อมใจ สมพืช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 214.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอรุณ​รัตน์​ หวังดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัดนครศรีธรรมราช​
ลำดับที่ 215.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุษา แก้วผลึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 216.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐกานต์ แก้วกระจ่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 217.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรอนงค์ จิตจำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 218.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพฑูรย์ ชนะชู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : งานตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 219.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สงวนศรี สุขอนันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์4
ลำดับที่ 220.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกรรณ เกาะแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 221.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เอมอร บุญแต่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 222.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ลำดับที่ 223.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรินทร์ พรมสา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 224.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวณีย์. วิทยาเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 225.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธัญวดี ชุมคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 226.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศรีรัตน์ เรืองดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราข
ลำดับที่ 227.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเนตรรักสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสหกรห์เมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 228.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธนกฤต สุธรรม และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 229.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวคมสัน มูสีสุทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 230.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธารีรัตน์ พูนสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ปากพนัง
ลำดับที่ 231.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพนมพร กางสำโรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 232.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธารีรัตน์ พูนสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 233.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชินพวษ์ คำมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 234.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภคพล บางโม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน. จำกัด
ลำดับที่ 235.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพลิน บางโม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 236.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เชาวนีย์ สังฆพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 237.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนวย ศรีปินตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 238.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัชนก คำมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 239.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบุญเทียน สารทสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัด
ลำดับที่ 240.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 241.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิริรัตน์ ศรีโสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 242.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จีรวัฒน์ ศรีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 243.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิลาวัล บัวน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 244.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐชฎาพร เรืองประพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 245.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวิมล เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
ลำดับที่ 246.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรวรรณ ชัยมูลวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 247.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิมพ์พจี เกียรติกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 248.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรสวรรค์ เริงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 249.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอกวัฒน์ ไชยสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 250.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเนาวนิตยื โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 251.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชราพรรณ โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 252.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนฤมล ยุชมภู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 253.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวกร แก้มสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 254.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จาริณี เทพา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 255.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฤทัยรัตน์ อ่อนดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 256.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฤทัยรัตน์ อ่อนดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด
ลำดับที่ 257.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกาญจนา ยะถา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 258.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ฤทธิ์ กุลกฤตยารัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักวานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 259.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมาน สุภัควาณิชย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 260.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุธ วิเศษวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 261.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรียา เรืองจำรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 262.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อรทัย เทียมแสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 263.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธัญพัฒน์ เหลาจำปา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 264.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชฎาพร อินตาโย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 265.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิราวรรณ บัวบาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 266.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปิยนันท์ สาคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 267.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศรัญญา ธิปทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 268.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศิริกัญญา​ เจียไพบูลย์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 269.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณปภัช ยืนชีวิต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 270.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกานต์ชนก ไชยอุต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 271.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชลยุทธ วุฒิคุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 272.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวรินทร์ พรหมดวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 273.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ณัฐพล โยธามาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 274.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุทธาวรรณ​ แปงฝั้น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 275.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุทธาวรรณ​ แปงฝั้น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 276.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปราณี ชอบจิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 277.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา​ ใจชุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 278.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฐานิดา ชมภูศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 279.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวญาณพัฒน์ เสาร์พันธ์คำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 280.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสางนันทนิตย์ เครือแปง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 281.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิลาสินี วิจิตรานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 282.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมบัติ ชมภูศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 283.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชัย มณีอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 284.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมลิวรรณ ใจอินปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 285.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ป​ณ​ิ​ตา​ บุญ​มา​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์​การเกษตร​เมือง​ต​รอน​ จ​ำ​กัด​
ลำดับที่ 286.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุดหทัย วงศ์บาตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 287.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายโกสินทร์ สุขรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 288.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายโกสินทร์ สุขรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 289.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล คำมาบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 290.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิตติญา ทาสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 291.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เมลดา บุญเต็ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 292.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.อัจฉรา แจ่มกระจ่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 293.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประนอม ชุมภูสืบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 294.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางประนอม ชุมภูสืบ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 295.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจารุวรรณ ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 296.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญมี ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 297.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสายธารา ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 298.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสายธารา ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 299.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุศักดิ์ ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 300.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเทพประทาน ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 301.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชชัย ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 302.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กหญิงธัญชนก ผลาพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 303.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เด็กชายธรรมรัตน์ ผลาพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักเรียน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 304.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุรงค์ ผลาพฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 305.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เกษราภรณ์ มลิวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 306.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วราพงศ์ วงศ์ไชยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ทำงานทั่วไป
ลำดับที่ 307.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเอมอร​ จันทร์เป็งผัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 308.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รุ้งเพ็ชร์จานสิบสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : 50ไฟฟ้า
ลำดับที่ 309.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอี่ยม สิงห์ขร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 310.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีรภัทร วงค์ปันง้าว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 311.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทร์เป็ง วงค์ฉันง้าว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาว
ลำดับที่ 312.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมพิศา พู่แสงทองชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 313.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญฤทัย​ แก้วชุม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 314.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกรวรรณ เขียวคำปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 315.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอมรรัตน์ บัวภิบาล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 316.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณา วงศ์สายทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 317.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 318.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนัย ขาวมานิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 319.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุรีรัตน์ วงเวียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 320.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อัปสร ทำกล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 321.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภารดี รัตนมุลตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 322.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจณภพ กาญจนประดิษฐ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 323.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุพัตรา จันทร์เสน่ห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด จำกัด
ลำดับที่ 324.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรณชัย ครุฑอาจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 325.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประคอง งามสิริศักดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 326.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพบูลย์ ตั๋นคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 327.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีระพงษ์ ใจใหญ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 328.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรรณา รุ่งอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 329.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 330.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรนุช เรือนคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 331.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรนุช เรือนคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 332.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉลาด วัณณา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
ลำดับที่ 333.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 334.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สมเดช โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 335.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงนุช พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 336.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอำไพ สิงห์สถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 337.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอำไพ สิงห์สถิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 338.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นส.สุภาพร ผาผอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 339.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นส.สุภาพร ผาผอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 340.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุจารี โพธิ์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 341.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทร์จิรา ซ้อมจันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 342.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทัศน์ ไชยภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์น้ำปาดจำกัด
ลำดับที่ 343.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมนต์ตรา ปิยะชน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 344.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุดใจ วิเศษเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประธานสตรี
ลำดับที่ 345.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ปวีณา ลาบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 346.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภราภรณ์ ม่วงสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 347.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 348.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนถาพร ครุฑไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 349.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤดากร กิ้มสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 350.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัชนีย์ อกตัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 351.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิตยา พลขันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 352.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศศิวิมล เผือกพูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด
ลำดับที่ 353.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิคม หน่อแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 354.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิรภัทร จันทร์เมืองปัก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 355.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาพร ภูถมทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 356.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลภัสรดา งามเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 357.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพรัตน์ ร่วมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 358.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระ กิติพรพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 359.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขาพระ​พุทธ​เจ้า​ นาย​สุวัตร​ ทุ​มลา​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อ​ ส​ ม​ รพสต​ เด่นเหล็ก​ อ, น้ำปาด​ จ, อุตรดิตถ์​
ลำดับที่ 360.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปริญญา เศวตธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๕ จังหวัดนครรราชสีมา
ลำดับที่ 361.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 362.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจีรพรรณ์ นิลแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 363.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วสันต์ สุขสมบัติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 364.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤติน ซ้อมจันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อบต.เด่นเหล็ก
ลำดับที่ 365.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ วรระวาระธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 366.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนาตยา กรานประโคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 367.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเลขา จันทร์เจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 368.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณริศญาทิพย์ มีระหงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพพนม
ลำดับที่ 369.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรายุทธ เศษเพ็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 370.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบัณฑิตา อ่อนศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 371.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิโรจน์ แช่มวงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์
ลำดับที่ 372.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชชัย สพานแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 373.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิตรา จันทร์ขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 374.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเผ่าพงศ์ แฮวอู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 375.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธิดารัตน์ คุ้มภัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 376.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลัดดา ไทยศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 377.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสนิท​ อยู่บ้านคลอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 378.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวัฒน์ ภานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 379.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐชา คชกฤษ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 380.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธนิกา อุ่นนารี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 381.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาพร เสมทับ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 382.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรพต อ้นเถื่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 383.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยอดธง จันพุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 384.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสวรรค์ นาคคชสีห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 385.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระ จงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 386.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประทวน โท้หลำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 387.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประดา โท้หลำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 388.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมหมาย รอดบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 389.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทวน แตงแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 390.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ คงตาล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 391.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรีชา ห้องบัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 392.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธิดารัตน์ ชมหมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 393.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวสันต์ จุ้ยมาก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 394.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรพจน์ ทองเทศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 395.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญยัง ภู่ดัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 396.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญสัน เพ็ชร์น่วม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 397.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญญา สีดาสมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 398.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย เผือกพูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 399.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ธนิกา อุ่นนารี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 400.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.เพ็ญนภา อ้นเถื่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 401.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.จันทร์พร คุ้มทัศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 402.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุกัญญา จุ้ยศรีแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 403.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประกิต อินกลัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ จำกัด
ลำดับที่ 404.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิมลวรรณ ดวงจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 405.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริกัญญา สุขชีพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 406.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชาลีติ เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 407.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุทัย เสาวภาคย์ประภากุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 408.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุภาวดี ชนะหาญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 409.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพวารี เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 410.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมบูรณ์ เชษฐานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 411.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริมา วัฒนสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 412.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อารีย์ ยิ้มเยื้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 413.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรุ่งนภา ปุกโสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 414.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปิยะนันท์ จันเจริญภัทรชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ลำดับที่ 415.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ เทพมูณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ลำดับที่ 416.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางครสวรรค์ โภคา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ลำดับที่ 417.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุชาดา จันทร์ไข่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 418.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลชนก นิชวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 419.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิยาภรณ์ จำปาทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 420.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนวภัทร อุ่นสนิท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 421.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวหนึ่งนภา เจริญพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 422.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 423.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุฒิ พึ่งแพง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 424.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกษศิรินทร์ สุดใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 425.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุริยพล ปานประชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 426.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระ ช่วยประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 427.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญศิริ หวานชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 428.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมลฤดี ชาวกงจักร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 429.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ ชาวนาป่า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 430.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางปารณีย์ ลมกิ่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 431.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนีย์ เกียรติแสงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 432.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภกาญจน์ จงจุดเทียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 433.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุวรรณ​ี​ ฐานบัญา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​นครปฐม​
ลำดับที่ 434.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรัชพล รวยพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 435.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันเพ็ญ ทองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 436.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กฤตาภัค พูนนำเภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 437.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สาวิตรี ถนอมปัญญารักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 438.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตินักรบ พวงสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 439.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสาธิต บุญวิธวาเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 440.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นิตยา ปู่ยวน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 441.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประสิทธิ์ จันทร์เอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 442.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปาณิสา ปริพนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 443.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรินทร์ วทัญญู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 444.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุคนธ์รัตน์ คงแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 445.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนันท์นภัส แทนโป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 446.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกฤตพร คงดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 447.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัตนะ ศรีสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 448.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาวดี ภูมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 449.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิไล ดิษสระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 450.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุวภัทร บัวขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 451.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรพีพร จันทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 452.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนัทธ์ฐภัค ดำริห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 453.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อัจฉรา รุ่งสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 454.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิบพา ฟองเลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 455.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรา รุ่งสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 456.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสิทธิชัย ซ้อมจันทา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 457.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรพล น่วมเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 458.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอก วีรวัฒน์ สุริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 459.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกชพรรณ กิตติลีลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จับหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 460.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัชรีพร ทองโสภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรน้ำปากจำกัด
ลำดับที่ 461.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิวัฒน์มั่งมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พิชัย
ลำดับที่ 462.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณภัทร ผิวอ่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 463.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชญาณี จานวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 464.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิชชาภัสร์​ ลิ้มศิริวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์​ออมทรัพย์โรงพยาบาลห้วยพลู จำกัด
ลำดับที่ 465.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธนชนัญ สุขสุคนธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ทำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 466.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปรวีย์ สุนทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 467.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วีระเจตน์ แจ้งประจักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 468.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วีระเจตน์ แจ้งประจักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 469.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย พิสิษฐ์ สาระวดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 470.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปานแก้ว อุดคำเที่ยง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 471.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยลดา ตาแว่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์อุทัยธานี
ลำดับที่ 472.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร.ต.หญิงวิณัฐฐา วันตะธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 473.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศุภกานต์ ลีหกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 474.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเทียงฤทัย ต่างใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 475.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศรีนัดดาพร พุ่มนิล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 476.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรนุช ธรรมรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 477.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวนิดา พงษ์พีระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 478.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.แสงดาว หาญวัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 479.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธัญชนก แต้สุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 480.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบัวเริง แก้ววังอ้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : คณะกรรมการสกรณ์การเกษตรน้ำปาดจำกัด
ลำดับที่ 481.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชลลดา พูลสุขโข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 482.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสมอ สานต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์งานเกษตรน้ำปาด จำกัด
ลำดับที่ 483.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จารุณี ปัญญาจิรวัฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 484.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจารุณี ปัญญาจิรวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 485.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มณฑา ณ พัทลุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 486.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปราณปรียา วันคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ประชาชน
ลำดับที่ 487.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัชพล มนต์ชัยวนะกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 488.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเผ่าพงศ์ แฮวอู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 489.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นงคราญ วงค์คำสิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์/สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 490.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ขวัญชนก วิจิตรพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดยะลา
ลำดับที่ 491.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนวพร ประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 492.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัตนาพร จงรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 493.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศฤงคาร กันทะโม้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 494.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเยื้อน จงรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 495.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเยื้อน จงรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย จำกัด
ลำดับที่ 496.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยุทธนา อุ้ยดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 497.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจุฬารัตน์ ทองโอนเอ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยาวเลน
ลำดับที่ 498.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
ลำดับที่ 499.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราภรณ์ คำบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 500.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรนุช อิงคโรจน์ฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
ลำดับที่ 501.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอำภา เลี้ยงจำปา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 502.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทร์ฉาย พลอยรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 503.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา เพชรรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 504.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประวิทย์ บุญราศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 505.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคุณากร บำรุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 506.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอลินนันท์ ฮงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองทามน้อย จำกัด
ลำดับที่ 507.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัย อยู่เปรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 508.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุพร บุญประสงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 509.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอำพร ชูสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 510.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทิพย์ ทับแย้ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 511.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พ.อ.สมจิตร์ รุ่งเชตุ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 35 จำกัด
ลำดับที่ 512.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศุภวิชญ์ จันทิพย์วงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สาธารณสุขอำเภอกำแพงแสน
ลำดับที่ 513.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิศมัย อรุณเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ 514.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รอยยพิมพ์ ปาจินะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
ลำดับที่ 515.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วีรวัฒน์ พิทักษ์วิทยกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกัด
ลำดับที่ 516.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วีรวัฒน์ พิทักษ์วิทยกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครปฐม จำกีเ
ลำดับที่ 517.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรพร ธรรมวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 518.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ภัทราพร ภาจันทร์คู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 519.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนัทธมนต์ พรหมมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 520.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุพัฒตรา ชวดเปีย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 521.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนภาวรรณ ตาทิพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 522.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกุหลาบ ดีก่อผล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย อ พิชัย จ อุตรดิตถ์
ลำดับที่ 523.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนำโชค ศิลกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 524.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศิษฏ์ พิมพจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 525.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมบัติ มีใส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ 526.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายการันดร์ สามงามไฝ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 527.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาวริทธ์ แสนบุดดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 528.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนาวริทธ์ แสนบุดดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 529.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมพ์ประไพ เพชรฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 530.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจุรีรัตน์ สุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 531.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันเพ็ญ ชูวาลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 532.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดารณี พงศ์หยี่หล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 533.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุนทร หนูคล้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 534.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 535.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กรนภา ชัยวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 536.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐพัชร์ กลางประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 537.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์กบินทร์บุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 538.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุนินันท์ คำเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 539.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิวิมล เพชรเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 540.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปุณยนุช กะมุตะเสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองผลิต
ลำดับที่ 541.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมคิด จิตรเจือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ร้านสหกรณ์บางเลน จำกัด
ลำดับที่ 542.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุษา หนูเหมือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
ลำดับที่ 543.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อนุรัตน์ เลื่อนลอย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
ลำดับที่ 544.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสายัณห์ ศิริรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 545.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววชิรญาณ์ พิมพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 546.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศุภนิดา ศรีเมือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 547.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุปรียา สังโสมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 548.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นวงสาวพัฒน์นรี แหลมสุวรรณกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 549.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิธร อยู่สอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 550.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สิริญภัธฆ์ ชวนคิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 551.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญศรี เดชสิมา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 552.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิฑูร พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา