ทรงพระเจริญ
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร


ข้าพเจ้ายินยอมให้จัดเก็บและแสดงข้อมูลส่วนบุคคล

จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร 576 ราย


รายชื่อผู้ลงนามถวายพระพร

ลำดับที่ 1.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 2.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยุพาพร เฉลิมกลิ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 3.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทัศนัย แสนเสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
ลำดับที่ 4.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอาณภา ลิ้มบรรเจิด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 5.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ผจงจิตต์ บุญยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 6.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนทพล ทรงเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 7.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวิมล เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
ลำดับที่ 8.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายทินกร ตรีเวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 9.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระ กิติพรพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 10.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุธาภิณี หนูยัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักทรัพยากรบุคคล ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19
ลำดับที่ 11.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิติศักดิ์ อยู่วัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 12.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศุภสัณห์ ฟูเกียรติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหดรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 13.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสันทาน สีสา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 14.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชราคม ทัพไชย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 15.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศุภากร รุ่งศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 16.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมนึก ศรีผดุงเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 17.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุมาลี คำมุลคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 18.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสรารัตน์ บุญวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 19.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถาพร ณ นคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 20.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรันดร์ มูลธิดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 21.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิราพร เกลียวทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ 22.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชลดา สุมณฑา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 23.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปิ่นมณี อินต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 24.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเยาวมาลย์ โทพิลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน
ลำดับที่ 25.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบาจรีย์ ศรีสารคาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 26.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ กรีธาธร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 27.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสรวิศิษฏ์ สุวรรณจักร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 28.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระ จันทร์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 29.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธนศักดิ์ เมฆะมานัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 30.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุริยัน ทองธรรมชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 31.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสาธิต ไหนาค
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 32.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ชุติมา วงษ์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 33.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลัดดา ทอดสนิท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 34.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐวุฒิ ทองแผ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 35.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดวงสมร ส่องเมืองสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 36.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววราลักษณ์ มะลิซ้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 37.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธวัตร์ กุ้งทุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 38.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กรนภา ชัยวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 39.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนทรี จำนงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 40.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรเจิด อัตโสภณวัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 41.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอาทิตย์ สุกเหลือ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 42.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวันชนะ จันทร์ฉาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 43.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กฤตติกา​ ภิรมย์​แก้ว​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 44.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมศรี บุญผ่อง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 45.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวโชติกา เจนศิริภาภรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 46.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิทัต สุขสุสร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 47.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุชนาถ วชิรศักดิ์โสภานะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 48.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมุกธิดา เธียรปรีชา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 49.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุรินทร์ ถมยวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 50.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุชนาถ วชิรศักดิ์โสภานะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 51.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภารัตน์ หิรัญญโสภณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 52.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมาโนชญ์​ เอนกนันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​จันทบุรี​
ลำดับที่ 53.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย​มาโนชญ์​ เอนก​นันท์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​จันทบุรี​
ลำดับที่ 54.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพวัลย์ มังกรแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 55.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐพล แป้นนอก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 56.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวคณิตา เพ็ชรคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 57.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกำไล น้อยสัมฤทธิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 58.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญศิริ หวานชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 59.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศึกษา ปานะสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 60.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สิบเอกเสาวศักดิ์ ชินโชติกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 61.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทวีสุข เถลิงศักดาดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 62.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรัญ​ แสนสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 63.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐวรรณ พุทธเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 64.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางยุพดี สารทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 65.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวหนึ่งนภา เจริญพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 66.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพิมพ์พจี เกียรติกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 67.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรสวรรค์ เริงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 68.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรัตนา เติมอารมณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 69.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรสวรรค์ เริงมิตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 70.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมพ์ชนก ตาลตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 71.
 ข้าพระพุทธเจ้า : หฤทัย ยอดสอน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 72.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสงกรานต์ สังข์น้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 73.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธิดาพร พรหมช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 74.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยศวรรษ ดำยศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 75.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางธิดาพร พรหมช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 76.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ พุ่มพวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 77.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฉายาลักษณ์ ศรีจะบก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 78.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมจิตร เลาลาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่20
ลำดับที่ 79.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมนัสชยา สุปันณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 80.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกรภัค คงกระพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 81.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิษณุ วีระสาระธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8
ลำดับที่ 82.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิพิชฌม์โชติ เพ็งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
ลำดับที่ 83.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐิตารีย์ เจริญวัฒน์ศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 84.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมนัสชยา สุปันณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 85.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุรางค์ คัยนันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 86.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพบูลย์ จิรธานันท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 87.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย​เกรียงไกร​ นาค​เอี่ยม​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​สมุทร​ปราการ​
ลำดับที่ 88.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฏติภณ สังขรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 89.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิพล​ พลรักษา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 90.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจรวย. ภูมิชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 91.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจงรัก. ยังพลขันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 92.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทร์ทิพย์ อินทคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 93.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาญวิทย์ สิทธิพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 94.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ศรีจรรยา. สดศิริวิรัฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 95.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 96.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิทยา วัฒนวิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 97.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 98.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พีระวัฒน์ มหาเพ็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พร้าว จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 99.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกาญจนา พิมพิมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 100.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฏฐา กองคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 101.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเกศินี แก้วนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 102.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 103.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ชลธิชา ขำเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 104.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประยูร-นางจารุวรรณ พะมะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 105.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรินทร์ วทัญญู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 106.
 ข้าพระพุทธเจ้า : คณัสวรรณ มากมิตร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 107.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจันทนา คงศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 108.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉัตรพัฒน์ชัย ศงสนันทน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 109.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวตติยา ทรงมัจฉา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จ.ราชบุรี
ลำดับที่ 110.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกรรณิการ์ อนันตศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 111.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุขเสาวภาคย์ วิทยาเนตร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 112.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสนิท​ อยู่บ้านคลอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 113.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทธินารถ พจนศิลป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับที่ 114.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมลมาศ สิมหชาติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 115.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุพันธ์ พรมแก้วงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 116.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณรงค์ชัย พ่วงคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 117.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เยาวดี บุญประสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 118.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเฉลียง อันทรบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธ์
ลำดับที่ 119.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตินักรบ พวงสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 120.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชาตินักรบ พวงสำลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 121.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายณัฐวัฒน์ วุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : พชร ส๒ นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม เชียงใหม่
ลำดับที่ 122.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางโสภี แก้วน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง สหกรณ์ จ.ราชบุรี
ลำดับที่ 123.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ข้าพระพุทธเจ้า ชัยเลิศ เชียงน้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 124.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพดล กาฬวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 125.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุพัตรา เทียมพนัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 126.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพจิตรา เจียรนัยสุรรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรุบรี
ลำดับที่ 127.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวการะเกด จิอู๋
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่ 128.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา เนียมสูงเนิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 129.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วงเดือนแสงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรมส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 130.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนตรี กลัดสมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 131.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรจง ชัยขุนพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 132.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชมพู่ เล้าโสภาภิรมย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 133.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ ชาวนาป่า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 134.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุธา​ทิพย์​ สัจจ​มา​ศ​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้อำนวยการ​นิคม​สหกรณ์​ชะอำ​ สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​เพชรบุรี​
ลำดับที่ 135.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยฤทธิ์ เจริญสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่สอด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 136.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรวีย์ สุนทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 137.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานะ อ่อนนุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
ลำดับที่ 138.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉัตรพัฒน์ชัย ศงสนันทน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้อนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 139.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มารุต พงษ์พิมาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์คลองท่อม สำนักงานสหกรณ์จังหวักกระบี่
ลำดับที่ 140.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีรธร มะกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 141.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวน้ำทิพย์ เกิดปราง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 142.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจักรภพ ปาลาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์นครชุม จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
ลำดับที่ 143.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวุฒิชัย ชอบธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 144.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สมพงษ์ แสนใจงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 145.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กาญจนา คาดีวี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับที่ 146.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพราว ฉาบเพชร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด
ลำดับที่ 147.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวญาณี ประสานดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 148.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนีย์ เกียรติแสงทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 149.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรรณี มะลิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 150.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนัญธนาย์ แสงสว่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 151.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมพร คุณแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 152.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมพร คุณแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 153.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อังคณา มณีจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 154.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจารีต จั่วนาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 155.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพสิษฐ์ พรินทรากูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ลำดับที่ 156.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พร้าว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 157.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปริญญา เศวตธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่5
ลำดับที่ 158.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญวรรณ แสนทวีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พนา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ 159.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสิรินาถ สหัสนัยน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหรกณ์
ลำดับที่ 160.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์ เพชรทับ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 161.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางครสวรรค์ โภคา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองประสานงานโครงการพระราชดำริ
ลำดับที่ 162.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมมารถ แสนแสนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีะรรมราช
ลำดับที่ 163.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวลลิตา โพธิ์ทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 164.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยโท สราวุธ นาคพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 165.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวัชระพงษ์ วิกัลปาว์ทัศคร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ดงเย็น จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 166.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิมพ์ใจ ศรีจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : อิตัลไทยอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 167.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางชมัยพร ช่วยมั่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 168.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรนุช แก้วนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 169.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีระยุทธ ลายสีดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
ลำดับที่ 170.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มตรวจราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 171.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปรัชญ์วรุต ธีรวัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 172.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รัชนี คล่องสารา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ กองแผนงาน
ลำดับที่ 173.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ประยุทธ เป็นมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 174.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นุชนาถ จันทร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 175.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนีรนุช ทองนิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 176.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุดม เต็มกู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
ลำดับที่ 177.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจีรภา ไพรมุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 178.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสมนึก มังกรพิษม์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 179.
 ข้าพระพุทธเจ้า : บุศรินทร์ บุญฤทธิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 180.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดารารัตน์ ผู้กำจัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 181.
 ข้าพระพุทธเจ้า : แสงสุรีย์ คำลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 182.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนัดดา บัวบานบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 183.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุพิชญา บุญสูง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 184.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.นิภาภัทร แก้วคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 185.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ลักษณี เครือมั่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 186.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรพจน์ วิเศษสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทองผาภูมิ
ลำดับที่ 187.
 ข้าพระพุทธเจ้า : เสาณิต อภิสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 188.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 189.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐปนีย์ หนูแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 190.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ลำดับที่ 191.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทัดดาว สุขเสริม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 192.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิประภา อินหา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 193.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ณิชาภา สอนสุรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 194.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอนุสรา ธรรมสนองคุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 195.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายดิเรก​ พุฒตรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 196.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาทินี​ ศรีปริวาทิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน​ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 197.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอนุสรา ธรรมสนองคุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 198.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต ทองพวง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 199.
 ข้าพระพุทธเจ้า : การันดร์ สามงามไฝ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 200.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐสุดา พรมสวย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 201.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุภาพร ทหารไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 202.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปานทิพย์ พ่อค้าช้าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 203.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรังษี เจริญยศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 204.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวรังษี เจริญยศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 205.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสร้อยศิรินทร์ ตะกรุดแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 206.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอารัญ จั่นจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 207.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย​จิต​ปะ​พัทธ์​ สุมา​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์​จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​
ลำดับที่ 208.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนัดดา กลมกลิ้ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 209.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจตุพล หวลระลึก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
ลำดับที่ 210.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรสิทธิ์. ศรีมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 211.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชนะพร นิยาพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์กาญจนดิษฐ์
ลำดับที่ 212.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเศรษฐ์ สมบูรณ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 213.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสายันต์ สนใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ลำดับที่ 214.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุชาดา จันทร์ไข่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 215.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางณัฐพลัฏฐ์ ระเบียบงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
ลำดับที่ 216.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ต.ธเนศ เยื่องกระโทก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ดอนตาล สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงฯเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 217.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอนก ขื่นใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 218.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววชิรญาณ์ พิมพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ลำดับที่ 219.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอุไรวรรณ์ จำปาจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ้ด
ลำดับที่ 220.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพรเทพ เสียงไพเราะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์บ้านไร่
ลำดับที่ 221.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุวภัทร บัวขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 222.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กฤตภัค พูนนำเภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ 223.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุรีรัตน์ ไชยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 224.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรพร ธรรมวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 จ.นครราชสีมา
ลำดับที่ 225.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอติคุณ เครือบคนโท
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์สวรรคโลก จ.สุโขทัย
ลำดับที่ 226.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเอนก ชื่นใจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 227.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงนุช พุทธเคน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 228.
 ข้าพระพุทธเจ้า : รุ่งทิวา เปรมอำพล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 229.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัญชนา สิรสิทธิ์สืบเชื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ลำดับที่ 230.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลฎาภา จันทร์ดีมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 231.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ราชิต พุทธกนิษฐกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 232.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล สมบูรณ์วิทย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ทับเสลา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
ลำดับที่ 233.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จุฑามาศ ถิระผะลิกะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 234.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพรรินทร์ แก้วดวงดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 235.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพรรินทร์ แก้วดวงดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 236.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ไพรรินทร์ แก้วดวงดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 237.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุชาดา ชัยอำนาจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 238.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกรองเกียรติ เกสรทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 239.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกรองเกียรติ เกสรทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 240.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนตรี โพธิ์บางหวาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 241.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา ดิลกสัตยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 242.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนตรี โพธิ์บางหวาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 243.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนาราภัทร ไชยวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 244.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ปุญชรัสมิ์ คำเพียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 245.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 246.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกมลลักษณ์ บุญศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 247.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกัญญ์วรา ทาศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 248.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐวรินญา แก้ววิมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 249.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุธาทิพย์ ปาเตียง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 250.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 251.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปาจรีย์ มธุรสาทิส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
ลำดับที่ 252.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางมุกดา นาคอ่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลำดับที่ 253.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย​ธ​า​ดา​ คณิต​ส​รณ์​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​รส​ห​กรณ์ที่​6/นครราชสีมา​
ลำดับที่ 254.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
ลำดับที่ 255.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิติมาศ​ แขนโคกกรวด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่​ 6​ นครราชสีมา
ลำดับที่ 256.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชนนท์ ก๋าละ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 257.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปรารถนา ทำทาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 258.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจีริสุดา ไชยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 259.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวยุวรี กิยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 260.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัลยาณี เตจ๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 261.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววรรณภา แสงดา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12
ลำดับที่ 262.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจารุณี​ ทายะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 263.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพิพัฒน์ วงค์ริน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 264.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วิไลพร ขันแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 265.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจวงจันทร์ พิงคะสัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 266.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จุฑาทิพย์ พรมขัดดุก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 267.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิยดา สิงห์โต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลำดับที่ 268.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางบุษยา แก่นแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลำดับที่ 269.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.ประไพ คำคล้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 270.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา ชำนาญยา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 271.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวรธัช อินทรแสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 272.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทันธิกา กตัญญู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 273.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกีรติญา ไชยลังกา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 274.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกนก ใจมาลัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 275.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 276.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกนก บุญชื่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 277.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 278.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเบญจมาภรณ์ ทะเรือน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 279.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอาคม โยริยะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 280.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนัทธิดาภรณ์ กระจ่างอนุวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 281.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่รต.หญิงวาริณี ฟูนัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 282.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสำเนา ประสาตร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลำดับที่ 283.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริก้อย แก้วแกมเงิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 284.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวดรรชนี ปันทะลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 285.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิเศรษฐ์ บูรณ์ชนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 286.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนิตยา กลิ่นบำรุง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 287.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางศิวพร ทวีสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 288.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษฎ์ จารุชาต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ฟากท่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 289.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุวลี ทูลเพิ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 290.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวธัญญรัตน์ โพธิตา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 291.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกฤติยา จงวัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 292.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกฤติยา จงวัฒนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 293.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมคิด ดอนชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 294.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเติมศักดิ์ เสียมไหม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์อ่าวลึก
ลำดับที่ 295.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเติมศักดิ์ เสียมไหม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์อ่าวลึก
ลำดับที่ 296.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิทยา เรียบร้อยกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 297.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิชญา วิชัยปะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 298.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภูริดา เทวยุรัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 299.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิธร แก้วสังข์ไชย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์โป่งน้ำร้อน
ลำดับที่ 300.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเยาวภา​ ศรี​วิชัย​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 301.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชญฐพรรณ ศิริเจริญธรรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 302.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนาจ บุญนิยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 303.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอำนาจ บุญนิยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 304.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุชาดา รัตนธงชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 305.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุมิตรา เมืองจันทรา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 306.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธนภร​ อัครมิ่งสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 307.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวบัณฑิตา สมหมาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 308.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสหวัฒน์ กาบแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 309.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณัฐฐยา คำโป่ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 310.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 311.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศราวุธ วิเศษวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 312.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วัจริยาภรณ์ ภูมิผักแว่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 313.
 ข้าพระพุทธเจ้า : มนัสนันท์ ตันเสียงสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 314.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.กรวรรณ เขียวคำปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 315.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสิส์ธญาณ์ สอนประสม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 316.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสรายุทธ ทอนช่วย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 317.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นส.อรัญญาพร เขียวอร่าม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 318.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประเสริฐ เขียนสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 319.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกิตติไกร ไชยเลิศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 320.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ฐิตาภรณ์ สอนเต็ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 321.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมภพ ประหลาดเนตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 322.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางอ้อมใจ แตรสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 323.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สุจิตรา หาดอ้าน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 324.
 ข้าพระพุทธเจ้า : หทัยชนก พุทธาโร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 325.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วลีพร แดงสี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 326.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฐานิตา มาตย์ภูธร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 327.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 328.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรรณราย ยินสูตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 329.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจักรกฤษณ์ จุมพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 330.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุบล เดชอุ่ม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 331.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรรณราย ยินสูตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 332.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบรรเจิด สาดเณร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 333.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศิวดล ภิบาลทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 334.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชุติมา เฉลิมพงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 335.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจฉรี โฮ้คร้าม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 336.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางพรทิพย์ สุนทรศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 337.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมนต์ตรี ภูสินเตชภัสส์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 338.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.วัชรี ทัสสะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 339.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสวัสดิ์ รมภิรันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 340.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรดา มูลทะจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 341.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายฉลาด อินทร์ดำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 6 นครราชสีมา
ลำดับที่ 342.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสันติ จันทร์สถานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 343.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส.สวรรยา ผลเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 344.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพีรทัต รื่นรมย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 345.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายบุญธรรม ปลูกงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 346.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ธัญพร เลิศแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
ลำดับที่ 347.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชำนาญ อยู่โต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ลำดับที่ 348.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประนอม คน​เที่ยง​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ลำดับที่ 349.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอรวลี ด่านสถาปนาพงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 350.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพรรณราย ยินสูตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 351.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรเดช ปัดสำราญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับที่ 352.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางทิพวรรณ ทองดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 353.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กันยากร วรนาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 354.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเจนจิรา กันทะเป็ง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 355.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพัลลภ ขันมณี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 356.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นวภัทร ประภาวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 357.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรประภา ไชยชะนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ 358.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิระภา รัตนมาลัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 359.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพดล รัตนมาลัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 360.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธีรยุทธ ชุมนวล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 361.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรศักดิ์โพธิ์พันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ห้วยขมิ้น
ลำดับที่ 362.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกมล เทพสุวรรณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 363.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชลิดา บรรจง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 364.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภัทรพล. วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์กบินนทร์บุรี สนง.สหกรณ์จังหวัดปราจีนบถรี
ลำดับที่ 365.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจีรนันท์ ครองบุ่งคล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 366.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอุดม เต็มกู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์แม่แจ่ม
ลำดับที่ 367.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร โกศล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์วังทอง
ลำดับที่ 368.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุพจน์ ถนอมศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 369.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สาวดี รักษ์ศิริ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
ลำดับที่ 370.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนุสรณ์ จินาโส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 371.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นฤมล รมย์มนตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 372.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนฤมล รมย์มนตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
ลำดับที่ 373.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเจริญชัย เชื้อสะอาด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 374.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระยุทธ วิริยาวุฒิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 375.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฤทัย ขันธประณีต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 376.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางฤทัย ขันธประณีต
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ 377.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ สนุ่นพิทักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 378.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อริสรา โพธิกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับที่ 379.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววาสนา แช่มช้อย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 380.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทนงศักดิ์ พรมแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 381.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาภรณ์ ธิชาญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 382.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนักรบ แก่นจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 383.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัญญารัตน์ มั่นถักดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 384.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานะ เรืองประทีป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 385.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิธร สมรูป
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 386.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกนกรัตน์ อินอ่อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 387.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สายพิรุณ ช่างฆ้อง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 388.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมงคล กันทะเตียน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 389.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชมพูนุช เครือสาร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 390.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วันวิสาข์ คงมี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 391.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนันทกร เชื้อเมืองพาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 392.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนันทา เชื้อจิตรนุกูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 393.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวก้อย ยศเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1
ลำดับที่ 394.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 395.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ลำดับที่ 396.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 397.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทวี - นันทวัน รัตนสุภา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 398.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราภา เอี้ยวสกุลรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2
ลำดับที่ 399.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมะสุกรี ยุนุ๊
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 400.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปราโมทย์ ทองศรีและครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมราชฑัณท์ กระทรวงยุติธรรม
ลำดับที่ 401.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 402.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กฤษฎา วานสิงห์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : -
ลำดับที่ 403.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปัญญา สำเภาอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
ลำดับที่ 404.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวภัทรภร ศิริมงคล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 405.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววันทนี แย้มทัศน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 406.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางคนึงนิตย์ วันนิตย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ 407.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรัตนะ ใจอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4
ลำดับที่ 408.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายรัตนะ ใจอยู่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4
ลำดับที่ 409.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอัจยุดา เสียงเพราะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 410.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายกฤษธร หนักแน่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4
ลำดับที่ 411.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพตริกาน ไชยสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่4
ลำดับที่ 412.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประภัสสร ศรีจรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 413.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมภพ พุฒซ้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่4
ลำดับที่ 414.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพฑูรย์ ศิลประเสริฐ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 415.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภัค...ศรีจรัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4
ลำดับที่ 416.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อธิศร รักทรัพย์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก
ลำดับที่ 417.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมานิจ ศรีวงศ์ราช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
ลำดับที่ 418.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสมคิด ไหวพรม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ลำดับที่ 419.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิวัฒน์ชัย พรหมมินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกสกรณ์ที่ 4 นครนายก
ลำดับที่ 420.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสรี ฉิมพลี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณฺ์
ลำดับที่ 421.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิวัฒน์ มั่งมูล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์พิชัย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 422.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุทธินันท์ สีแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 423.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเบญจวรรณ สระสำอาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
ลำดับที่ 424.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จุฬาลักษณ์ บุญสำราญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานเลขานุการกรม
ลำดับที่ 425.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเนาวรัตน์ เรืองศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 426.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมชาย แจงกลาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 427.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายภูมสิทธิ์ แก้วแจ่มจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์สตึก สนง.สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 428.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทินกร ตรีเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 429.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ทินกร ตรีเวช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
ลำดับที่ 430.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กนกวรรณ ทองตัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 431.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวีระพฤทธิ์ วีรมนัส
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 432.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สหรัตน์ สิงหเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ลำดับที่ 433.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุวัฒน์ ปราชญาวงศ์และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 434.
 ข้าพระพุทธเจ้า : น.ส. สุกัญญา ทองคล้าย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 435.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุธี ขันทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 436.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรัตน์ ลายจันทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ที่ทำการปกครองอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 437.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวกัญญรัตน์ ซ้ายพัฒน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 438.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ ร.ท.ประจักษ์ สาธุธรรม ร.น.
 หน่วยงาน/อื่นๆ : หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะช้าง(ตราด)
ลำดับที่ 439.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชวลิต ชัยวงค์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ลำดับที่ 440.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสุรปกอ ปาปะกัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนัประมงจังหวัดบุรีรัมย์
ลำดับที่ 441.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราภรณ์ คำบาง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2
ลำดับที่ 442.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจันทนา​ บุญสาน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 443.
 ข้าพระพุทธเจ้า : จิตรา จันทร์ขาว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 444.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวไพลิน คล้ายทิม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 445.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรพล น่วมเจริญ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจสอบภายใน
ลำดับที่ 446.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวิชัย ใจใหญ่
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 447.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สดใส พลสังข์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 448.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ว่าที่ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์ ชันเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 449.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ บุญโยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 450.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมศักดิ์ บุญโยม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 451.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วาาที่ร้อยตรีหญิง จุไรรัตน์ ชัยเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 452.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวโสภิญ​ จันทร์สุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 453.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกนกทิพย์. ศรีชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 454.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พรพิมพ์ อินทะยศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์ฟากท่า
ลำดับที่ 455.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายประคอง งามสิริศักดิ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 456.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายพงษ์พันธ์ ขาวคง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 457.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวทิพย์ธัญญา หริณานนท์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 458.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณเพชรดา สายแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 459.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวไปพิชญา สิตไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
ลำดับที่ 460.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ณริศญาทิพย์ มีระหงษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 461.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศิริวรรณ ชูตรัง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 462.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจินตนา แก้วนุ้ย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 463.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชราพันธุ์ รุจิวีราพร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนำงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 464.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิมลภัณฑ์ ขวัญทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 465.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคณิต พงษ์ประเสริฐ,
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ลำดับที่ 466.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิมภัณฑ์ ขวัญทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 467.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางกุฎฐารัตน์ เพชรสุทธอ?
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 468.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 469.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวประนอม หมีทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ลำดับที่ 470.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนิชกานต์ ชัยปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 471.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยุทธรัตน์ ช่วยนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 472.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิศัลย์ศยา พุ่มพัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 473.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิศัลย์ศยา พุ่มพัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 474.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอภิไท มังธานี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 475.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถาวร ตั้งวงศ์ถาวรกิจ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ลำดับที่ 476.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พิษณุ คล้ายเจตน์ดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 477.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วารินทร์ สุขการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 478.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายศรายุทธ คลังวิเชียร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนังานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
ลำดับที่ 479.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ยลภิลักษณ์​ สุวรรณศิลป์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ลำดับที่ 480.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ชัยณรงค์ ฝึกหัด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 481.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเฉลิมพร วงศ์จักร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ 482.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวขวัญตา บุญงาม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 483.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อนันต์ ทับอินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรร์จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 484.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนถาพร ครุฑไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 485.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธาสินี แสงอรุณ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
ลำดับที่ 486.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชัญญา จงทัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 487.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชัญญา จงทัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
ลำดับที่ 488.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุธิดา ศรีวิไล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหจังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 489.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนิรันต์ ศรีวิไล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ 490.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายปรัชญา มากไมตรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ข้าราชการบำนาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 491.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ประกอบ เผ่าพงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 492.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ภาวดี เจริญไทย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 493.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางญาณวรรณ เปรมกมล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 494.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอารีย์ กอบกำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3(อำเภอลอง วังชิ้น) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ กรมส่งเสรมิสหกรณ์
ลำดับที่ 495.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นัยนา จุลพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
ลำดับที่ 496.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสายัณห์ ศิริรัตน์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ลำดับที่ 497.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายคัมภีร์ นับแสง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 498.
 ข้าพระพุทธเจ้า : Srirath chintaworn
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
ลำดับที่ 499.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายธัชชัย สพานแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี
ลำดับที่ 500.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายอนันตชัย เกสะวัฒนะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับที่ 501.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วรรณวิมล มลการนา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 502.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววิภาวดี ทองรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ 503.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กำพล อิสสระ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ตำบลมาบไพ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ลำดับที่ 504.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายยุทธศาสตร์ ยะไว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดหาร
ลำดับที่ 505.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐวดี แสงกระจ่าง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 506.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเสาวนีย์ ขำน้ำคู้
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ลำดับที่ 507.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนราวุธ ไชโยราช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ลำดับที่ 508.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรอซนานี สันหมุด
 หน่วยงาน/อื่นๆ : งานตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 509.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุริณี เที่ยงตรง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
ลำดับที่ 510.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุชาติ ทวิชัยมงคล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น&กระทรวงมหาดไทย&DSI
ลำดับที่ 511.
 ข้าพระพุทธเจ้า : Suchat Thawichaimongkhon
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น&กระทรวงมหาดไทย&DSI
ลำดับที่ 512.
 ข้าพระพุทธเจ้า : Suchat Thawichaimongkhon
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น&กระทรวงมหาดไทย&DSI
ลำดับที่ 513.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางจิตรา จำนงค์นอก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 514.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภาภรณ์ หนูเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์หลังสวน จังหวัดชุมพร
ลำดับที่ 515.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุชาติ ทวิชัยมงคล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น&กระทรวงมหาดไทย&DSI
ลำดับที่ 516.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อาโพ มาเยอะ
 หน่วยงาน/อื่นๆ :
ลำดับที่ 517.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสมรัก จันทร์ตะลิ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 518.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุดใจ ยินดี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ลำดับที่ 519.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางเขมจิรา เล็กสุภาพ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ 520.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุพัตรา วังสุข
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ลำดับที่ 521.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเยาวมาลย์ โทพิลา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองแผนงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 522.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พัฒชารี กาติ๊บ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : โรงพยาบาลเชียงคำ
ลำดับที่ 523.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเกียรติชัย บรรลุผลสกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ลำดับที่ 524.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิตณรงค์ ลอยลม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
ลำดับที่ 525.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายมงคล ธัญญการ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
ลำดับที่ 526.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจิรายุทธ สุโพธิ์แสน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สนง.สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 527.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวพัชรียา เรืองจำรัส และครอบครัว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 528.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจารุวรรณ ค่าเอ่น
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 529.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจีรพงษ์ บุตรแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 530.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายจีรพงษ์ บุตรแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ลำดับที่ 531.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปัทมาพร แซ่เฮง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
ลำดับที่ 532.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางนันทิชา สุพรรณชนะบุรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 533.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุนี เรืองรักษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 534.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวจิราพร เรืองเดช
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 535.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายถาวรศักดิ์ รัตนชูศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 536.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วนิดา เกษมสัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 537.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวรอฮีบ๊ะ สลีมิน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 538.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสอหนี ทิ้งปากถ้ำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 539.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยณรงค์ ศรีอนันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 540.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายชัยณรงค์ ศรีอนันต์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 541.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ราตรี สวนแก้ว
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 542.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางณัฐิพร เรืองมาก
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 543.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ริญญ์รภัส ปั้นทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 544.
 ข้าพระพุทธเจ้า : ริญญ์รภัส ปั้นทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 545.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พรทิพย์ รัตนพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 546.
 ข้าพระพุทธเจ้า : พรทิพย์ รัตนพันธุ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 547.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนภาพร มณีฉาย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 548.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อารีย์​ ยิ้มเยื้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 549.
 ข้าพระพุทธเจ้า : อารีย์​ ยิ้มเยื้อน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 550.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวินัยพงศ์ หาบหละ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 551.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาววราพร​ ท่าจีน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 552.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวปิ่นมนัส มณีประพันธ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 553.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวสุภา เกปัน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 554.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางวิภาดา เต็มพร้อม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 555.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสก​สรรค์​ กาฬ​ษ​ร​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​สตูล​
ลำดับที่ 556.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวเพ็ญศรี เอ้งฉ้วน
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 557.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุดา พรหมทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 558.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสิรญา พาหุบุตร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 559.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชนัญนัทช์ พุ่มชัย
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 560.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวชุติกาญจน์ บุญเรือง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 561.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวศศิชา แต่สกุล
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
ลำดับที่ 562.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายเสก​สรรค์​ กาฬ​ษ​ร​
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงาน​สหกรณ์​จังหวัด​สตูล​
ลำดับที่ 563.
 ข้าพระพุทธเจ้า : สุชาดา บำรุงวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 564.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสุชาดา บำรุงวงศ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 565.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางรัชดาภรณ์ เสนานิคม
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 566.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายไพรัตน์ ยุทธไกร
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ 567.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวณัฐชา คชกฤษ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล
ลำดับที่ 568.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายวสันต์ สุขสมบัติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับที่ 569.
 ข้าพระพุทธเจ้า : วิภัสรา รถทอง
 หน่วยงาน/อื่นๆ : กองคลัง
ลำดับที่ 570.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอุมาพร จันทรมาศ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ลำดับที่ 571.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายสนิท ต้นสมบัติ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
ลำดับที่ 572.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวอมรรัตน์ คำเวียงสา
 หน่วยงาน/อื่นๆ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.ลำปาง
ลำดับที่ 573.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางลัดดา ไทยศรี
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ 574.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นายนพรัตน์ ไชยอิ่นคำ
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
ลำดับที่ 575.
 ข้าพระพุทธเจ้า : กศิรินทร์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8
ลำดับที่ 576.
 ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวนุชจรี กล่อมฤกษ์
 หน่วยงาน/อื่นๆ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี